Argumenty pro přijetí do specializační přípravy v klinické psychologiï

14. Září 2012 - 13:16 -- Miroslav Šipula

Vážení studenti a absolventi,

stanovisko, vystavené zde 7. září a týkající se pozastavení přijímání absolventů psychologie FSS MU do specializační přípravy v klinické psychologii (mají-li vystudován bakalářský dvouobor), podpořila řada dalších psychologů a kolegů. Zde je několik jmen:

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor UK v Praze; PhDr. Irena Smetáčková, PhD., PedF UK v Praze; PhDr. Šárka Gjuričová, FN Motol, Praha (odd. klinické psychologie, centrum rodinné terapie); PhDr. Ervin Široký, Brno (člen AKP); Mgr. Radim Karpíšek, Psychosomatická klinika Praha; doc. PhDr. Petr Kulišťák, PhD., FF UK v Praze; doc. PhDr. Ivo Plaňava (bývalý vedoucí Katedry psychologie FSS MU); MUDr. Jan Roubal; Mgr. Miroslav Šipula; doc. Mgr. Lenka Lacinová, PhD. a někteří další.

Významnou podporu nám svými stanovisky poskytli také prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (bývalý člen Akreditační komise vlády ČR) a prof. PhDr. Iva Stuchlíková, PhD. (členka Akreditační komise vlády ČR).

S tím, jak dopadnou další jednání, vás na stránkách katedry budu informovat.

Dokud situace nebude zcela jasná, doporučujeme vám používat tyto argumenty (opírající se o reálný stav věcí):


Od září 2003 byli absolventi jednooborové magisterské psychologie přijímáni do specializační přípravy na IPVZ.


Akreditační komise vlády (dále AK) zkontrolovala a zrovnoprávnila obsahy studia na FF a FSS v prosinci 2002.


Studium psychologie na FSS MU jako celek (dvouoborové bakalářské + jednooborové magisterské studium) obsahově odpovídá požadavkům Europsychologa, nechybí v něm žádné důležité téma, žádný důležitý předmět.


Přijímací řízení do navazujícího jednooborového magisterského studia psychologie na FSS MU je velmi náročné. Kdo z dvouoborového bakalářského studia nesplní vstupní požadavky srovnatelné s bakalářským jednooborovým studiem, nemá šanci být přijat.


Na rozdíl od absolventů nedělených pětiletých magisterských studií jste prošli úspěšně obtížnou přípravou na a) bakalářskou státní závěrečnou zkouškou, b) přijímacím řízením do navazujícího Mgr. studia.


Státní závěrečná zkouška v navazujícím jednooborovém magisterském studiu psychologie na FSS MU zkouší psychologii v celém jejím rozsahu a výstupní požadavky jsou svými nároky totožné s výstupními požadavky jednooborového magisterského nebo jednooborového navazujícího magisterského studia na Filozofických fakultách v Praze, Brně a Olomouci.


Absolvovali jste dílčí státní závěrečnou zkoušku z předmětu „klinická psychologie“ (uvádějte, pokud tomu tak bylo).


Splnili jste tyto podmínky a je podle vás třeba pohlížet na všechny absolventy jednooborového navazujícího magisterského studia psychologie v České republice stejně.


Studovali jste 5 let psychologii a absolvovali jste jednooborovou magisterskou psychologii. To, že jste na bakalářském stupni studovali ještě jeden obor navíc, je Vaší výhodou; nemůže vás to diskvalifikovat.


Studovali jste v dobré víře v nediskriminační uplatnění na trhu práce a s přesvědčením o rovnoprávnosti studia se studiem psychologie na filosofických fakultách – opírali jste se o schválení obsahu studijního programu akreditační komisí.


Jak jste byli svou katedrou informováni, je zaznamenáno z porady týkající se pregraduálního vzdělávání psychologie v ČR (v březnu 2007), že § 22 Zákona 96/2004 byl vykládán tak, že jste netušili, že byste měli být na trhu práce diskriminováni, viz: „spojení dvouoborový bakalář + jednooborový navazující magistr psychologie bude chápáno jako jednooborové magisterské studium psychologie“; přičemž u této dohody (v březnu 2007) byli také zástupci MZ, IPVZ a AKP.


FSS MU připravila jako první katedra psychologie v ČR studium na základě Boloňské dohody jako studium dělené na Bc. a Mgr. Přechod mezi jednotlivými vzdělávacími stupni transparentně ověřuje testy aktuálních znalostí a dovedností. Na druhou stranu ustupuje do pozadí detailní zkoumání charakteristik dosavadního vzdělání.


Vzdělávání dosažené v minulosti (nedělené jednooborové studium psychologie) nemusí být ve výsledcích tak kvalitní jako vaše vzdělání na FSS MU.


 

Pevně věřím, že vám některé z těchto argumentů budou užitečné.

Trvejte na přijetí do specializační přípravy a trvejte na tom, že nemůžete být diskriminováni z toho důvodu, že na bakalářském stupni svého pětiletého studia psychologie jste studovali ještě další obor. Žádejte, aby vám IPVZ objasnilo rozpor s prohlášením Akreditační komise vlády ČR z prosince 2002.

Za pomoc s argumenty děkuji prof. Jiřímu Marešovi a Mgr. Stanislavu Ježkovi.

Zbyněk Vybíral

V Brně 14. 9. 2012