Research

Vědecký profil

Vědecká činnost pracovníků katedry zahrnuje teoretické a aplikační problémy sociální psychologie, obecné psychologie, metodologie, psychodiagnostiky, vývojové psychologie, poradenské psychologie a psychologie organizace a řízení. V největší míře je realizována formou grantových projektů z tuzemských i zahraničních zdrojů.

Pracovníci katedry se v současnosti zabývají těmito konkrétními tématy:

 • mezilidskou komunikací; výcvikovými projekty a programy,
 • sociálně psychologickými aspekty soužití v manželství a rodině,
 • terapeuticko-poradenským procesem (manželská a rodinná terapie),
 • rizikovými faktory, determinantami dysfunkcí, krizemi a rozvody v iniciálních fázích soužití,
 • psychosociálními charakteristikami současných adolescentů v mezinárodním srovnávání,
 • mentálními a sociálními reprezentacemi pojetí dobra a zla u adolescentů,
 • sociálními reprezentacemi odpovědnosti v transkulturálním srovnávání,
 • problematikou identity a sebe-systému ve vztahu k osobnostním a psychosociálním charakteristikám,
 • psychologickými aspekty rodové identity (gender identity),
 • teorií a modelováním rozhodování (jednotlivců, organizací) v neurčitých podmínkách,
 • psychologickými aspekty teorie chaosu,
 • normativy tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí a adolescentů,
 • psychologickými aspekty života příslušníků etnik a minorit v České republice se zřetelem k podmínkám jejich optimálního rozvoje,
 • sledováním rozvoje aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků,
 • psychologické kompetence sociálního pracovníka

Členové katedry jsou členy řady mezinárodních vědeckých společností a organizátory mnoha vědeckých konferencí a akcí podporující uplatnění psychologie.