O katedře

Katedra psychologie vznikla jako samostatné pracoviště FSS v roce 1998. Svým odborným a výukovým zaměřením navazuje na tradice brněnské psychologické školy a rozvíjí je zejména v oblasti psychologie kognitivních procesů, v sociální psychologii, v psychologii osobnosti, v psychologické metodologii a psychodiagnostice, v oblasti poradenské psychologie a v psychologii péče o nejrůznější věkové a sociální skupiny. Současně reaguje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických poznatků a dovedností v nejrůznějších oblastech společenské praxe, při řešení sociálních, ekonomických, politických a zdravotních problémů.

Na výuce se kromě "kmenových" vyučujících podílí i řada učitelů z různých fakult vysokých škol, Akademie věd ČR a z psychologické praxe.

Katedra psychologie není jen výukovým centrem psychologických disciplín, je také vědecko-výzkumným a organizačním pracovištěm. 

Je úzce propojena s Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny umožňuje studentům získávat zkušenosti v psychologickém výzkumu, jakož i praxi při psychologické diagnostice.

Katedra psychologie spolupracuje s mnoha institucemi a kolegy v tuzemsku i zahraničí. Partnerskými vědeckými a učitelskými pracovišti jsou psychologické ústavy a katedry, zejména Psychologický ústav FF MU v Brně, Psychologický ústav AV ČR v Brně, Katedra psychologie FF UK v PrazeKatedra psychologie PF MU v Brně a Katedra psychologie FF UP v Olomouci. Pracovníci institutu se také podílejí na výuce studentů psychologie. Členové katedry psychologie pomáhají metodicky a personálně zabezpečovat psychologické služby v Poradenském centru MU.

Ze zahraniční spolupráce jsou to např. společné výzkumné projekty s kolegy na univerzitách a vědeckých pracovištích v USA, Velké Británii, Švédsku, Německu, Švýcarsku, Slovensku, Polsku atd.

Pomoc studentům se specifickými nároky pro katedru psychologie zajišťuje Středisko Teiresiás.

Fakulta sociálních studií se v létě 2005 přestěhovala do zrekonstruovaných prostor na ulici Joštova 10 v centru Brna (viz foto).