"; }else{ echo ""; } ?>
.gif style="margin:0px;" id="headlogo">
" >   Vývěska   O katedře   Lidé   Věda   Studium   Přijímací řízení   Časopis Psychoterapie
Aktuální projekty:
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny (externí odkaz)
Longitudinální výzkum ELSPAC - psychologická část (externí odkaz)
Výzkum psychoterapeutických výcviků a integrace (externí odkaz)
Grantové projekty řešené pracovníky katedry evidované v IS MU (externí odkaz)
 
Ukončené projekty:
(1998-2000) Pracovní skupina pro romskou rodinu a dítě (ukončený projekt)
(2000-2004) Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny (ukončený projekt)
(1997-2000) Laboratoř pro výzkum dětí a mládeže (ukončený projekt) - součást výzkumného záměru FSS MU: CEZ:J07/98:142300002 Děti, mládež a rodina v transformaci
 
Publikační činnost:
Katedra psychologie
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
 

Výzkum

Vědecký profil

Vědecká činnost pracovníků katedry zahrnuje teoretické a aplikační problémy sociální psychologie, obecné psychologie, metodologie, psychodiagnostiky, vývojové psychologie, poradenské psychologie a psychologie organizace a řízení. V největší míře je realizována formou grantových projektů z tuzemských i zahraničních zdrojů.

Pracovníci katedry se v současnosti zabývají těmito konkrétními tématy:
- mezilidskou komunikací; výcvikovými projekty a programy,
- sociálně psychologickými aspekty soužití v manželství a rodině,
- terapeuticko-poradenským procesem (manželská a rodinná terapie),
- rizikovými faktory, determinantami dysfunkcí, krizemi a rozvody v iniciálních fázích soužití,
- psychosociálními charakteristikami současných adolescentů v mezinárodním srovnávání,
- mentálními a sociálními reprezentacemi pojetí dobra a zla u adolescentů,
- sociálními reprezentacemi odpovědnosti v transkulturálním srovnávání,
- problematikou identity a sebe-systému ve vztahu k osobnostním a psychosociálním charakteristikám,
- psychologickými aspekty rodové identity (gender identity),
- teorií a modelováním rozhodování (jednotlivců, organizací) v neurčitých podmínkách,
- psychologickými aspekty teorie chaosu,
- normativy tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí a adolescentů,
- psychologickými aspekty života příslušníků etnik a minorit v České republice se zřetelem k podmínkám jejich optimálního rozvoje,
- sledováním rozvoje aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků,
- psychologické kompetence sociálního pracovníka

Členové katedry jsou členy řady mezinárodních vědeckých společností a organizátory mnoha vědeckých konferencí a akcí podporující uplatnění psychologie.

 

 

webmaster