Psychoterapie v psychosomatice

Psychoterapeuti i lékaři se ve své praxi často setkávají s pacienty prezentujícími tělesné potíže, u nichž pozitivní somatický nález buď zcela chybí, nebo prezentované symptomy dostatečně nevysvětluje. V praxi se pro tuto oblast používá mnoho různých označení, z nich mezi nejčastější patří “medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy” (MUPS). Přestože psychoterapie přináší těmto lidem užitek, její účinnost není podle metaanalýz tak vysoká jako u jiných druhů potíží. Naším cílem je přispět k porozumění, v jaké míře, jakým způsobem a u kterých klientů/pacientů s MUPS psychoterapie účinkuje. Náš výzkumný záměr v sobě zahrnuje čtyři směry:

  1. Analýza teoretických východisek a postupů uplatňovaných v různých psychoterapeutických přístupech s důrazem na pojmenování obecných účinných faktorů
  2. Analýza praktických zkušeností terapeutů, kteří se věnují práci s klienty/pacienty s MUPS
  3. Kvalitativní analýza zkušeností klientů, kteří prošli psychoterapií zaměřenou na MUPS
  4. Kvantitativní posouzení účinnosti psychoterapie a mediátorů jejího efektu u klientů s MUPS

Výzkum probíhá ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. a je podpořen Grantovou agenturou ČR (GA18-08512S).