Studium

Studijní programy a jejich stručný popis

Výuka na katedře psychologie má tři základní cíle, kterým odpovídají tři úrovně vzdělávání.

Prvním z nich je psychologická příprava pro profese, ve kterých se člověk dostává do osobního kontaktu a komunikace s druhým člověkem a kde psychologické znalosti a dovednosti mohou účinně zvyšovat efektivitu práce. Tomuto cíli odpovídá bakalářské studium psychologie.

Druhým cílem je příprava pro povolání odborného psychologa - k tomuto účelu slouží navazující magisterské studium psychologie a vzdělání v oboru psychoterapie, které zajišťuje navazující magisterské studium pod názvem Psychoterapeutická studia.

Třetím cílem je příprava odborníků pro vědeckou práci v oblasti psychologie - pro ně je určeno postgraduální doktorské studium.
 

Dvouoborové bakalářské studium

je v prezenční formě (standardně tříleté - šest semestrů) organizováno tak, aby jeho absolvent získal vedle nezbytných poznatků z teoretických disciplín (obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, metodologie, psychopatologie atd.) také praktické psychologické znalosti a dovednosti (komunikační, kooperační, diagnostické, intervenční...). 

Předpokládá se, že se absolventi dvouoborového bakalářského studia uplatní v takových profesích, kde mohou poznatky a dovednosti z psychologie kombinovat s kvalifikací získanou v druhém studovaném oboru (např. ve státní a soukromé sféře, sociální péči, státní správě, diplomacii, charitativních organizacích, nadacích, žurnalistice a publicistice, personalistice, redaktorské, nakladatelské a vzdělávací činnosti, reklamě, politické činnosti, public-relations, managementu, bezpečnostních složkách, podnikání,... apod.).
 

Jednooborové bakalářské studium psychologie

Nejnovější studijní obor (v prezenční formě) vychází z dlouhodobě vysoké poptávky zájemců o obor psychologie. Jednooborové intenzivní studium psychologie je vhodné zejména pro zájemce, kteří jsou již na začátku vysokoškolského studia pevně rozhodnuti pro “svůj jediný” obor. Koncepce tohoto oboru odpovídá standardům projektu EuroPsy (pro více informací viz http://www.efpa.be/).
  

Navazující magisterské studium

1. obor Psychologie
2. obor Psychoterapeutická studia

...jsou prezenční, jednooborové, standardně dvouleté studijní programy (čtyři semestry). 

Podmínkou pro přijetí do studijního oboru Psychologie je absolvování bakalářského stupně v řádně akreditovaném studijním programu psychologie.

V rámci magisterského studia si studenti prohlubují a rozšiřují poznatky z dalších psychologických disciplín (např. psychodiagnostiky, klinické psychologie, psychoterapie), vzdělávají se v základních aplikovaných psychologických disciplínách (např. poradenské psychologii, psychologii organizace a řízení), absolvují praxe a volitelné programy, které umožňují profilaci do konkrétní oblasti psychologické praxe či teoretickou orientaci. 

Absolvent magisterského programu psychologie je podle zákona oprávněn vykonávat profesi psychologa. 

Podrobnější popis magisterského studia a jeho studijních profilací, možnosti uplatnění absolventů, náplně studia a podoby praxí najdete v tomto dokumentu.

 
Studijní program Psychoterapeutická studia rozšiřuje rozhled zejména absolventů ne-psychologických oborů a poskytuje pevné teoretické a výzkumné zázemí v oboru psychoterapie např. zkušeným praktikům v oborech, které se jakkoliv dotýkají terapeutické péče (sociální, zdravotní, duchovní...) 

Podmínkou pro přijetí do studijního oboru Psychoterapeutická studia je absolvování nejméně bakalářského studia v některém z těchto studijních oborů: sociální pedagogika, psychosociální studia, sociální práce, poradenství v sociální práci, humanitní vzdělanost, fyzioterapie, prevence a rehabilitace sociální patologie, rehabilitační-psychosociální péče o postižené, ošetřovatelství a další - obsahově příbuzné - obory (např. adiktologie). Ve zvláštních případech může být uznáno také jiné ekvivalentní univerzitní studium - na lékařských, filozofických, sociálních a pedagogických fakultách. 

Předpokládá se, že absolventi tohoto moderního oboru skloubí získané znalosti a dovednosti s jiným absolvovaným oborem a uplatní je především mimo oblast zdravotnictví. 

Pozn: Obor Psychoterapeutická studia již nebude v následujících letech otevírán. Poslední přijímací řízení na tento obor proběhlo v podzimním semestru 2014.

 
Doktorské studium psychologie

Postgraduální doktorské studium připravuje studenty pro vědeckou práci v různých oblastech teorie a výzkumu a pro získání respektované vědecké hodnosti "Ph.D." Studenti postgraduálního studia se v současnosti profilují a připravují doktorské dizertační práce především v oborech sociální psychologie (teoretické i aplikované), vývojová psychologie, obecná psychologie (včetně psychologie osobnosti).
 


 
Katalog předmětů, informační zdroje a další informace:

Další důležité informace nebo soubory ke stažení naleznete v menu v levém sloupci nebo v rubrice Důležité dokumenty.