Harmonogramy a rozvrhy

Porady katedry


Termíny vztahující se k ukončení studia

 • Přihlášení k SZZ v IS MU

  Najdete v ISu v sekci Student, Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace (magisterští studenti).

  Termíny v podzimním semestru 2018:

  Budou zveřejněny.

 • Odevzdání DP

  Termín je shodný pro odevzdání písemné i elektronické verze a je vždy přibližně čtyři týdny před termínem obhajoby. Další info najdete v Pokynech k SZZ.

  Termíny v podzimním semestru 2018:

  Odevzdání Bc. diplomových prací do 12. prosince 2018.
  Odevzdání Mgr. diplomových prací do 19. prosince 2018.

 • Vložení posudků do ISu

  Termín pro vložení posudků oponenta a vedoucího bakalářské/diplomové práce je nejpozději pět pracovních dní před termínem obhajoby.

  Termíny v podzimním semestru 2018:

  Termíny v podzimním semestru 2018 budou zveřejněny.

 • Splnění studijních povinností

  Dle Studijního a zkušebního řádu MU nejpozději tři dny před vlastním přistoupením k SZZ.

  Termíny v podzimním semestru 2018:

  Budou zveřejněny.

 • Státní závěrečné zkoušky


Volba tématu diplomové práce

Pro práce, které budou obhajovány nejdříve v následujícím semestru. Podrobnější pokyny naleznete ve speciálním dokumentu.

 • 20. 5. 2018

  Termín A: Žádost vedoucí katedry

  Prvním krokem při zadávání tématu bakalářské či magisterské diplomové práce je souhlas vedoucí katedry. Student/ka předkládá písemnou žádost (na předepsaném formuláři) o rozsahu cca 180 slov/1200 znaků, které obsahuje: téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka, další důležité informace.

  Termín je do posledního dne výuky v daném semestru.

 • 1. 7. 2018

  Termín B: Zadání do IS MU

  Druhým krokem je formulace oficiálního zadání práce v ISu (zajistí vedoucí práce) a následné přihlášení studenta k zadání. Termínem je konec zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce.


Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do bakalářského studia zajišťuje společnost SCIO, případně pak celá Masarykova univerzita v rámci svých Testů studijních předpokladů (TSP). Termíny zjistíte u poskytovatele testu.

Přijímací řízení do navazujících magisterských Psychoterapeutických studí (garant T. Řiháček) v současnosti neprobíhá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info