Harmonogramy a rozvrhy

Porady katedry


Termíny vztahující se k ukončení studia

 • Volba tématu DP: Semestr před plánovaným ukončením studia

  Termín A: Žádost vedoucí katedry

  Prvním krokem při zadávání tématu bakalářské či magisterské diplomové práce je souhlas vedoucí katedry. Student/ka předkládá žádost prostřednictvím on-line formuláře, samotný popis tématu má rozsah asi 180 slov/1200 znaků a obsahuje: téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka, další důležité informace. Pro výběr tématu můžete využít zveřejněnou nabídku.

  Termín je do posledního dne výuky v daném semestru, tedy právě jeden semestr před plánovaným odevzdáním diplomové práce. Aktuální termín konce výuky naleznete v Harmonogramu akademického roku na konci této stránky.

  Formulář Nabídka témat Šablona DP

 • Termín B: Zadání do ISu

  Druhým krokem je formulace oficiálního zadání práce v ISu včetně volby oponenta (obojí zajistí vedoucí práce) a následné přihlášení studenta k zadání. Termínem je konec zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce. Aktuální termín opět v Harmonogramu akademického roku na konci této stránky.

 • Semestr plánovaného ukončení studia

  Přihlášení k SZZ v IS MU

  Pro přístup ke státní zkoušce a obhajobě diplomové práce je nutné se nejprve přihlásit. Příslušnou aplikaci najdete v ISu v sekci Student, Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace (magisterští studenti). Aktuální termín je součástí Harmonogramu akademického roku (na konci této stránky).

  Termín v jarním semestru 2019:

  20. dubna 2019

  Odhlášení ze SZZ

  „Bezdůvodné“ odhlášení ze SZZ je možné před zpracováním a vyvěšením závazného harmonogramu, tzn. nejpozději 2 týdny před vlastním termínem SZZ. Pozdější odhlášení je třeba zdůvodnit, při nesplnění studijních povinností do termínu, je odhlášení automatické, na popud studijního odd.

 • Odevzdání DP

  Bakalářské i magisterské diplomové práce se odevzdávají v elektronické a písemné formě, které musí být zcela identické. Doporučujeme práci nejprve exportovat do PDF formátu, které teprve použijete k tisku a vložíte do ISu.

  Termín pro odevzdání elektronické formě je poslední den výuky v semestru, ve kterém chcete práci obhajovat. Aktuální datum naleznete vždy v Harmonogramu akademického roku. Termín pro odevzdání písemné verze je ihned následující čtvrtek, a to do 12:00 na sekretariát katedry.

  V případě externích vedoucích/oponentů je nutno zajistit doručení práce pro vypracování posudku. Pouze po domluvě zajistí předání organizátoři SZZ. Předání diplomové práce interním členům katedry zajišťují automaticky organizátoři SZZ.

  Termíny v podzimním semestru 2019:
  • Elektronická verze: neděle 15. prosince 2019.
  • Písemná verze: čtvrtek 19. prosince 2019 do 12:00.
  Termíny v jarním semestru 2020:
  • Elektronická verze: neděle 17. května 2020.
  • Písemná verze: čtvrtek 21. května 2020 do 12:00.

  Pozdější odevzdání práce je možné pouze po dohodě s vedoucím práce a následně vedoucím katedry, a to jen ze závažných důvodů (např. zdravotních), které se dají písemně doložit. Pokud tato situace nastane, student je povinen informovat organizátory SZZ.

  Formát tištěné verze

  Tištěnou verzi závěrečné práce student/ka odevzdává na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních, abstrakt se vkládá volně. Způsob vazby není určen, je možno využít kroužkovou vazbu, termovazbu i pevnou. Práci není třeba odevzdat osobně, je možné např. požádat spolužáka nebo zaslat poštou, vždy však musí být podepsaná.

  Vaše tištěné diplomové práce vám budou vráceny v místnosti Přípravna při závěrečných zkouškách, příp. budou k vyzvednutí na sekretariátu katedry. Nevyzvednuté práce budou v dalším semestru skartovány.

  Vložení elektronické verze

  Elektronickou verzi vkládá student/ka do archívu závěrečné práce v IS MU. Je nutné vyplnit anotaci česky i anglicky a klíčová slova.

  Postup vložení elektronické verze: Ve své aplikaci Student budete mít založen Archiv závěrečné práce, do kterého práci vkládáte. Zkontrolujte si název práce a také anglický název, pokud se neshoduje, příp. chybí, je třeba upravit/doplnit (nemusí se přesně shodovat s původním zadáním v Rozpisech témat). Máte-li vše vloženo, nezapomeňte zaškrtnout políčko, že se tištěná verze shoduje s elektronickou, jinak se Archiv bude stále tvářit jako „není vyplněn dostatečně“.

 • Vložení posudků do ISu

  Termín pro vložení posudků oponenta a vedoucího bakalářské/diplomové práce do ISu je nejpozději pět pracovních dní před termínem obhajob.

 • Splnění studijních povinností

  Dle Studijního a zkušebního řádu MU musí mít student nejpozději tři dny před vlastním přistoupením k státní závěrečné zkoušce splněné veškeré studijní povinnosti, zejména ukončené veškeré povinné kurzy a dostatek ECTS kreditů.

  Nebude-li mít student studijní povinnosti splněné, nebude připuštěn k závěrečným zkouškám, ale pokus mu nepropadá, je automaticky odhlášen.

  V případě přerušeného studia je třeba se nechat opět zapsat do evidence na stud. odd., stačí i mailem.

  Student je také povinen mít vyřízeny veškeré závazky s knihovnou, příp. s ostatními pracovišti.

 • Ukončení studia: Státní závěrečné zkoušky

  Nejbližší termíny státních závěrečných zkoušek

  Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

  Stanovené termíny SZZ jsou závazné, není možné vycházet vstříc individuálním potřebám studentů. Sledujte prosím pozorně harmonogramy zkušebních komisí. Vypadne-li někdo s dostatečným předstihem, může dojít k časovým posunům, o kterých vás informujeme prostřednictvím e-mailu.

  Průběh státní závěrečné zkoušky

  Student má právo 20minutové přípravy před zkouškou. Bez vyzvání vchází 20 minut před svým časovým intervalem do Přípravny (kdo je např. zkoušen v 10:00, jde do Přípravny 9:40), kde si losuje otázky.

  Absence, omluvy

  Nedostaví-li se student bez omluvy k SZZ automaticky obdrží hodnocení „-“ (ekvivalent F – nevyhovující). Případnou omluvenku je nutno předložit do pěti pracovních dnů na katedru nebo studijní oddělení. Závažnost omluvy posuzuje a uznává proděkan pro studium, ovšem ani předložené potvrzení (nejčastěji od lékaře) automaticky nemusí znamenat omluvení ze státnic.

  Neuspějete-li u obhajoby, nemá to vliv na Vaši účast u závěrečných státních zkoušek.


Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do bakalářského studia zajišťuje společnost SCIO, případně pak celá Masarykova univerzita v rámci svých Testů studijních předpokladů (TSP). Termíny zjistíte u poskytovatele testu.

Přijímací řízení do navazujících magisterských Psychoterapeutických studí (garant T. Řiháček) v současnosti neprobíhá.

Nejbližší termíny:

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2019 jaro 2020
Zveřejnění rozvrhu 5. 8. 2019 27. 1. 2020
Začátek registrace předmětů 24. 6. 2019 2. 1. 2020
Konec registrace předmětů 1. 9. 2019 31. 1. 2020
Začátek zápisu předmětů 2. 9. 2019 1. 2. 2020
Konec zápisu předmětů 15. 9. 2019 16. 2. 2020
Začátek změn v zápisu předmětů 2. 9. 2019 1. 2. 2020
Začátek výuky 16. 9. 2019 17. 2. 2020
Konec změn v zápisu předmětů 29. 9. 2019 1. 3. 2020
Konec výuky 15. 12. 2019 17. 5. 2020
Začátek zkouškového období 2. 1. 2020 18. 5. 2020
Konec zkouškového období 12. 2. 2020 28. 6. 2020
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 6. 1. 2020 25. 5. 2020
Konec státnicového období 31. 1. 2020 26. 6. 2020
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 6. 1. 2020 25. 5. 2020
Konec státnicového období 31. 1. 2020 26. 6. 2020
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není