Nabídka témat diplomových prací

Na této stránce najdete nabídku témat závěrečných prací Katedry psychologie FSS MU. Proces výběru a zadávání témat má přitom svá pravidla a termíny. Ještě před prvními kroky při výběru tématu proto doporučujeme ujistit se, že je znáte a počítáte s nimi.

Zadání závěrečné práce - pravidla a termíny

Dva termíny v procesu zadání

Po dohodě studenta s vedoucím práce student předkládá návrh tématu závěrečné práce ke schválení prostřednictvím tohoto online formuláře do tzv. „termínu A“ (viz obr. schéma vpravo), který je specifikován na webových stránkách katedryPřitom je třeba mít na paměti, že cesta ke stanovení adekvátního tématu může být v některých případech poměrně dlouhá a kapacita některých vedoucích prací může být s blížícím se „termínem A“ naplněna, vyplatí se proto kontaktovat potenciálního vedoucího práce s dostatečným předstihem. Doporučená přiměřená časová rezerva pro první orientační kontakt s vedoucím práce je cca rok (dva semestry) před plánovanou obhajobou práce. U některých typů prací může být z hlediska plánování výzkumu účelná ještě větší časová rezerva.

Student si zpravidla volí téma z okruhů řešených pracovníky Katedry psychologie FSS MU nebo Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny. V případě zájmu o velmi specifické téma doporučujeme oslovit jako vedoucího práce interního vyučujícího a po dohodě s ním využít externí odborníky v roli odborných konzultantů práce.    

Součástí formuláře pro schválení tématu vedoucím katedry je zpravidla jméno oponenta podle návrhu vedoucího práce. Oponentem může být člen katedry psychologie nebo IVDMR. Ve výjimečných a odůvodněných případech externí odborník. 

Po schválení tématu vedoucím katedry vedoucí práce zavede podrobnější definitivní znění zadání závěrečné práce do Informačního systému MU (dále „ISu“) do tzv. „termínu B“ (viz obr. schéma vpravo a terminář katedry). Podle vzájemné dohody přihlašuje studenta k oficiálnímu zadání v ISu vedoucí práce nebo se k němu student přihlašuje sám.

Volba zadání

Podkladem zadání je návrh výzkumného projektu zpracovaný studentem, zpravidla na některé z vypsaných témat. Přehled navrhovaných témat je dostupný na této stránce (viz níže) a v rozpisech témat závěrečných prací v ISu. Studenti magisterského stupně studia mohou navíc pro formulaci tématu a výzkumného problému využít nabídky aktuálních výzkumných témat (prezentované pracovníky katedry a IVDMR) v předmětu PSY535 Diplomový projekt.

Vyučující nejsou povinni studentem navrhovaný výzkumný projekt přijmout. Mohou studenta odkázat na vhodnějšího vedoucího, námět odmítnout pro jeho nevhodnost, nedostatečné zpracování, nebo z kapacitních důvodů. 

V průběhu práce na závěrečné práci je možné téma specifikovat a do určité míry modifikovat (vždy pouze se souhlasem vedoucího práce). Změna tématu a volba jiného je možná jen novým zadáním. Na ně se vztahují výše uvedená pravidla.

Platné zadání

Zadání je platné, obsahuje-li tyto náležitosti:

 1. název práce,
 2. název práce anglicky,
 3. vedoucí práce,
 4. oponent práce,
 5. popis projektu závěrečné práce.


Následující seznam se týká jak bakalářských, tak magisterských diplomových prací (případné omezení pouze na bakaláře či magistry je uvedeno vždy u daného tématu). Nabídka pochopitelně není vyčerpávající; zároveň je možné, že některá témata již nejsou aktuální. 

Výběr nabízeného tématu s sebou nese určité výhody oproti vlastním tématům. Mimo jiné lze předpokládat, že nabízená témata splňují pravidla 2–4 (a vlastně i 5) ze seznamu Umberta Eca uvedená vpravo.

Důležité dokumenty

Šablona DP Formulář pro zadání Pokyny pro psaní

Upozornění: Následující seznam byl zveřejněn teprve nedávno a je průběžně doplňován (mj. o témata prezentovaná na magisterském diplomovém semináři), některé podstatné okruhy tedy zatím zcela chybí! 

Čtyři pravidla pro výběr tématu diplomové práce podle Umberta Eca (1997):

 1. Téma odpovídá zájmům posluchače (a jako takové navazuje na zkoušky, které složil, na knihy, které přečetl, a na politická, kulturní a náboženská přesvědčení, která jsou mu duchovním zázemím).
 2. Prameny pro zpracování tématu jsou pro kandidáta fyzicky dostupné.
 3. Zpracovatelnost veškerých podkladů a pramenů odpovídá kulturní úrovni kandidáta.
 4. Metodologické předpoklady pro daný výzkum jsou na takové úrovni, aby odpovídaly zkušenosti a průpravě, kterou kandidát již získal.*

* Bylo by možno přidat pravidlo číslo pět: správný vedoucí práce. Vyskytují se totiž kandidáti, kteří jsou leniví anebo se rozhodují podle osobních sympatií a chtějí, aby jim vyučující předmětu A vedl práci, která ve skutečnosti vychází z předmětu B. Vyučující (z přehnané sympatie, domýšlivosti nebo nepozornosti) souhlasí, a pak není schopen průběh práce aktivně sledovat.

Odpovídání respondentů na položky dotazníku (Cígler, Ježek, Gottfried)

Možní vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Gottfried (podle podtématu a domluvy)

Možná podtémata:
 • Vztah délky Likertovy škály a reliability dotazníku
 • Rozdíl v odpovídání na Likertově škále a vizuální analogové škále (zejm. z hlediska reliability dotazníku)
 • Rozdíl v odpovídání na pozitivně a negativně formulované položky
 • Replikace vybraných experimentů z knihy "Cognitive Aspects of Survey Metodology" (Tourangeau, 2000)
 • Vliv instrukce, např.: "odpovídejte pečlivě" vs. "intuitivně vyberte první vhodnou odpověď"
 • Vliv prostřední hodnoty na Likertově škále a jejího pojmenování (např. "nevím" vs. "tak napůl").

Reliabilita paměťového testu učení RAVLT (Cígler)

Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Předpokládáme využití více různých pokročilejších metod odhadu reliability zahrnujících stabilitu v čase, např. teorii zobecnitelnosti či strukturní model.

Komunikace statistik laikům (Cígler, Ježek)

Téma zahrnuje především následující dvě podtémata:

 • Jak reportovat velikost chyby měření klientovi při praktické diagnostice? (Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.)
 • Jak reportovat velikost psychologického efektu laikovi? (Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.)

Využití dotazníku výšky (Cígler, Rečka)

Potenciální vedoucí: Hynek Cígler, Karel Rečka

Tématem práce je využití dotazníku výšky, váhy (Rečka, 2018) a případně jiných fyziologických atributů pro různé účely, např.:

 • Vyžití systematického reziduálního rozptylu nevysvětleného výškou pro "objektivní" měření psychických jevů.
 • Demonstrace fundamentálního měření v psychologii.
 • Výzkum možností relativního vs. absolutního měření.

Faktorová struktura dotazníkových dat o virtuálních respondentech (Širůček)

Jan Širůček má k dispozici data od studentů, kteří si měli "vymyslet" vlastního virtuálního respondenta, a vyplnit baterii osobnostních dotazníků, jak by je tento myšlený respondent vyplnit sám. Struktura těchto dat je do jisté míry podobná datům, získaných na souboru reálných respondentů. Tento dostupný dataset skýtá celou řadu možných výzkumných otázek; jejich specifikace je úkolem případného diplomanta.

Psychologie práce a organizace (Procházka, Leugnerová)

Potenciální vedoucí: Jakub Procházka, Martin Vaculík, Marcela Leugnerová.

Možná podtémata:

 • Adaptace nových vlivných dotazníkových metod do češtiny
 • Replikace nových vlivných experimentů
 • Panelová studie v podniku s objektivně měřeným výkonem jednotlivých pracovníků
 • Faktory ovlivňující psychické odpoutání od práce a pracovní stres
 • Vztah objektivně měřeného výkonu a psychologického kapitálu
 • DP využívající data z proběhlé deníčkové studie mezi českými zaměstnanci
 • DP využívající data z manažerské simulační hry

Více informací.

Psychoterapie a poradenství

Potenciální vedoucí: Zbyněk Vybíral, Tomáš Řiháček, Jan Roubal, Roman Hytych, Michal Čevelíček, Jana Kostínková

Lze se inspirovat aktuálními projekty a výzkumnými směry popsanými na webu Centra pro výzkum psychoterapie.

Kognitívna psychológia (Štěpánková)

Vedúci: Mgr. Lenka Štěpánková

Preferované témy sú z oblasti kognitívnej psychológie, ideálne z oblasti pamäti a pozornosti. Témy už zo svojej podstaty predpokladajú experimentálny dizajn či korelačnú štúdiu.

V hľadáčiku mám hlavne:

 • Testovanie krátkodobej pamäti v kontexte teórie pracovnej pamäti Baddeleyho a Hitcha
 • „Music dependent memory“
 • ASMR fenomén a jeho zastúpenie v česko-slovenskom kultúrnom kontexte
 • Autobiografická pamäť, konkrétne kultúrne vplyvy odrážajúce sa v spomienkach (výskum životných skriptov, výskum pamäťových kotiev - historické udalosti a spomienky na ne, falošné spomienky, datovanie životných udalostí...)

Téma z oblasti obecné psychologie - kognitivní psychologie, psychologie emocí a motivace (M. Šipula)

Společně upřesníme téma Bc. práce podle vlastního zájmu. Tříbení tématu do výsledné formulace zadání obvykle vyžaduje nějaký čas podle konkrétnosti původní představy. Počítejte tedy s rezervou 2-3 měsíců před "termínem A", tj. odesláním žádosti o schválení tématu práce. V případě propracované konkrétní a realistické představy (tj. projektu podloženého odpovídající odbornou literaturou) se naopak na tématu můžeme dohodnout velmi rychle.

Příklady vedených prací: 

 • Alexitymie u studentů různých studijních zaměření

 • Efekt kontrastu, efekt asimilace a zprostředkující role referenčního rámce při posuzování emočního náboje postupně prezentovaných vizuálních podnětů

 • Efekt žvýkání na přesnost odhadu

 • Faktory ovlivňující výběr tzv. agresivní strategie v pokeru

 • Interakce negativních a pozitivních emocí v reklamě a jej vliv na zpracování prezentovaných informací

 • Mentální reprezentace kategorií – ověření Sloutského teorie kategorizace pro různá rozložení definičních vlastností kategorie a pro kontinuální proměnné

 • Osobnost šachistů a její vztah k výkonnosti v šachu se zkráceným časovým režimem

 • Ověření vybrané/-ých teorie/-í vysvětlující/ích efekt sémantického nasycení

 • Práh bolesti a horolezectví

 • Práh rozpoznatelnosti asynchronnosti zvuku vůči obrazu ve videozáznamu a vliv některých faktorů, které jej ovlivňují (učení a praxe, pozitivní vs. negativní posun)

 • Preference barev u ranních a večerních výkonových typů

 • Preference barev v závislosti na míře extroverze

 • Prožívání důsledků přetížení akrobatickými piloty

 • Prožívání sexuality osob s alexithymickými rysy

 • Reakce blízkých přátel a známých na negativní emoce v období mladší dospělosti

 • Rozdíl skórů dotazníků NEO-FFI při vyplňování upřímném a při zadání s instrukcí

 • Rozdíly v preferenci barev u dětí z různých etnických skupin

 • Rozhodování v karetní hře poker: Vliv negativních emočních stavů spojených s prožitkem prohry na přesnost rozhodování v herních situacích

 • Sebehodnocení v oblasti vzhledu jako moderátor vlivu typu reklamní fotografie na postoj k reklamě

 • Self-kongruence při vnímání tvaru loga a její vliv na preferenci loga

 • Shodné a rozdílné prostředí jako kontext pro zapamatování a vybavování z paměti

 • Souvislost mezi fenoménem tzv. "zajídání emocí" a sociální (emoční) podporou

 • Souvislost mezi locus of control a strachem z intimity u maladaptivních perfekcionistů

 • Souvislost mezi vnímáním časové perspektivy a regulací vlastní hmotnosti

 • Souvislost mezi výkonovou motivací a projevy tzv. "ironických procesů mentální kontroly"

 • Souvislost předzávodního stresu a použitých copingových strategií s prožíváním závodního flow u běžců orientačního běhu

 • Srovnání vybraných charakteristik držitelů a nedržitelů střelných zbraní

 • Vliv arousalu a vybraných strategií k ovládnutí vtíravých myšlenek před spaním na kvalitu spánku

 • Vliv barvy loga na hodnocení „osobnosti značky“

 • Vliv barvy uživatelského rozhraní na pracovní výkon uživatele

 • Vliv emocí na retrospektivní vnímání času

 • Vliv hraní počítačové hry na kvalitu spánku

 • Vliv pozadí na kvalitu sledování pohybu více objektů

 • Vliv tělesné polohy a přítomnosti pozorovatele na vnímání vlastního pocitu hrdosti.

 • Vliv (ustálenosti) obličejového schématu na přesnost odhadu věku

 • Vliv vnitřní a vnější motivace na míru kreativity

 • Vliv vztahů s rodiči na autonomii, sebehodnocení a jasnost sebepojetí ve vynořující se dospělosti

 • Vztah mezi školní konformitou a sportováním v kontextu vnitřních obětí ve sportu

 • Vztah mezi výkonovou motivací a osobnostními charakteristikami v rámci modelu "Big Five"

 • Žvýkačka jako chuťový kontext pro vybavování z dlouhodobé paměti

Nabídky externích vedoucích

 • Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. - nabízí různá témata týkající se testování v klinicko-psychologické praxi. Seznam zde.
 • Mgr. Jiří Motýl a Mgr. Lucie Kadrnožková - různá témata spojená s činností Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN Praha. Seznam zde.