Doktorský studijní program psychologie na FSS MU

Doktorský program psychologie připravuje výzkumníky a vědecké pracovníky v oblasti psychologie, se zaměřením (specializací) na sociální, vývojovou, obecnou a pedagogickou psychologii a psychologii práce. Důraz je kladen na prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplínách, které mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe. Studenti se seznámí s nejnovějšími teoretickými přístupy, osvojí si kritický pohled na teoretické koncepty i na empirické výzkumy, seznámí se s metodami analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Vypěstují si schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou psychologickou reflexi a současně i schopnost týmové výzkumné spolupráce, ať již oborově zaměřené či interdisciplinární.

Každý student/studentka má svého školitele/školitelku, případně dalšího konzultanta/konzultantku. Školil/školitelka je v častém kontaktu se studentem/studentkou, na počátku studia připraví společně celkový rámcový plán studia. Konzultují společně téma disertační práce, postup při její realizaci, požadavky jednotlivých předmětů, také semestrální plány a semestrální hodnocení. Školitel/školitelka také hodnotí jednotlivé předměty (není-li určeno jinak). 

Navrhovaný plán studia

Student musí v průběhu studia absolvovat níže uvedené povinné předměty (P), povinně volitelné (PV) a volitelné předměty(V). Navrhované pořadí předmětů v jednotlivých semestrech je pouze doporučené, student si ho vytváří po konzultaci se svým školitelem individuálně. Standardní podmínkou je, aby každý semestr získal alespoň 20 kreditů.

Povinnou součástí studia a určitou formou praxe je tříměsíční zahraniční pobyt na akademickém pracovišti nebo na pracovišti, které se zabývá aplikovaným výzkumem. Další povinnou praxí je participace na výuce studentů psychologie a na výzkumných projektech katedry a dalších školících akademických pracovišť.

Název

Kód předmětu

Typ předmětu

Počet kreditů

Navrhovaný

semestr  studia

Teorie a metodologie vědy

PSYd0001

P

10

1.

Sociální psychologie  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0004

P

15

1.

Obecná psychologie  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0002

P

15

1.

Vývojová psychologie (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0003

P

15

1.

Pedagogická psychologie  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0035

P

15

1.

Psychologie práce  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0005

P

15

1.

Společný seminář

PSYd0007

P

2

1. - 8.

Vystoupení na konferencích I

PSYd0008

P

13

3. - 8.

Vystoupení na konferencích II

PSYd0009

P

15

3. - 8.

Odborná publikace I

PSYd0010

P

15

3. - 8.

Odborná publikace

PSYd0011

P

25

3. - 8.

Disertační práce - teoretická část A

PSYd0013

P

 

2. - 4.

Prezentace a obhajoba disertačního projektu

PSYd0015

P

 

2.

Disertační práce - výzkumná část A

PSYd0016

P

 

2. - 4.

Příprava disertační práce

PSYd0021

V

 

2. - 8.

Disertační práce - teoretická část B

PSYd0024

P

 

3. - 7.

Disertační práce - výzkumná část B

PSYd0025

P

 

3. - 7.

Analýza dat – kvalitativní výzkum

PSYd0027

P

 

1. - 4.

Analýza dat – kvantitativní výzkum

PSYd0028

P

 

1. - 4.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0029

P

 

2. - 8.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0030

P

 

2. - 8.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0031

P

 

2. - 8.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0032

P

 

2. - 8.

Zahraniční výzkumný pobyt

FSSd0900

PV

 

2. - 8.

Zahraniční výjezd

FSSd0910

PV

 

2. - 8.

Zahraniční pracovní pobyt

FSSd0990

PV

 

2. - 8.

Požadavky na publikace

V průběhu studia musí student/studentka uveřejnit minimálně dvě odborné publikace (viz předměty PSYd0010 a PSYd0011).

1) Pro splnění požadavků předmětu PSYd0011 musí jít o studii v časopise indexovaném ve Web of Science (WoS) Q1 – Q3.

2) Pro splnění požadavků předmětu PSYd0010 musí jít o časopiseckou studii ve WoS nebo Scopus Q1 - Q4. Alternativou je zahraniční nebo domácí knižní publikace (monografie) ve vybraných nakladatelstvích nebo kapitola v zahraniční monografii (vybraných nakladatelství)
Student musí být u obou publikací vždy první autor, v případě spoluautorství musí být jeho minimální podíl 50%. Publikace je uznána v okamžiku, kdy je editorem přijata k publikování.

Tyto požadavky platí pro studenty, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2021/2022 nebo později. Pro studenty, kteří zahájili studium dříve, platí jako minimální požadavek jedna publikace ve WoS Q1 – Q4 a jedna recenzovaná publikace (Scopus, ERIH), resp. jedna kapitola v recenzované monografii.

Standardy pro disertační práci pro program psychologie na FSS MU

  • Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, buď již uveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Podrobné požadavky na publikaci výsledků a na rozsah disertační práce stanoví oborová rada.
  • Disertační práce je celá napsána v jednom jazyce – anglicky (doporučuje se) nebo česky, případně u rodilých mluvčích slovensky. V jiném jazyce lze práci předložit pouze se souhlasem oborové rady.
  • Rozsah disertační práce je rámcově určen 180 000 - 216 000 znaky včetně mezer. Délka textu je však jen orientační ukazatel kvality, záleží především na obsahu práce.
  • Přílohou disertační práce musí být prohlášení školitele potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

Formy disertace:

  • soubor již publikovaných prací,
  • odborná monografie, jejíž podstatné části byly již publikovány nebo přijaty do tisku (může mít různý charakter, např. teoretická práce, metodologická práce, práce založená na empirickém výzkumu)

Preferovanou formou disertace je soubor statí opatřený úvodem, publikovanými články v jednotné formě a shrnující diskusí s obecnými závěry.

V předmluvě disertace by měla být nastíněna struktura práce a také by zde měl být uveden podrobný popis autorského podílu studenta na jednotlivých statích. Ten by u dvou ze tří minimálně požadovaných statí (kapitol) neměl být menší než 50 % a u třetí stati měl by tvořit minimálně 30%. Důležité také je, aby se autorský podíl týkal podstatných částí stati. Dále se předpokládá, že autor disertace bude minimálně u dvou statí v pozici prvního autora stati.

Soubor statí by měl být tvořen minimálně třemi články (případně kapitolami z editované monografie). Minimálně dvě z těchto tří statí by měly již být publikovány nebo alespoň přijaty k publikaci, další by měly být již odeslány k publikaci. Články jsou zařazovány do disertace v původním znění (z hlediska obsahu), tak jak byly publikovány, formátem se však přizpůsobují jednotnému stylu dizertační práce (jeden jazyk, formátování, APA style citací).

Závěrečná diskuze (general discussion) shrnuje všechna zjištění a začleňuje je do teoretického rámce. V zásadě odpovídá na otázku, jaká je naše teoretická představa o zkoumaném jevu při vědomí získaných poznatků a posunech v předmětné oblasti, k nimž došlo během doby zpracovávání dizertace.

Státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce

Úspěšné vykonání Státní doktorské zkoušky (SDZ) a obhajoba disertační práce (ODP) jsou podmínky pro úspěšné ukončení studia. SDZ časově předchází ODP. Státní doktorská zkouška má prověřovat schopnost doktoranda/doktorandky zhodnotit nejrůznější problémy zvoleného oboru v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních souvislostech. Komise předloží doktorandovi/doktorandce dva až tři okruhy psychologických témat, k nimž si uchazeč/uchazečka prostuduje relevantní literaturu včetně nejnovějších výzkumů. U státní zkoušky bude odpovídat na otázky:  a) týkající se metodologicko- výzkumných souvislostí tématu, tj. kriticky zhodnotí, jak jsou dané problémy zkoumány, v historické perspektivě pojedná vyvíjející se přístupy k výzkumnému uchopení daného jevu, b) uvede nejnovější teorie související s tématem a porovná je s dřívějšími koncepcemi, c) kriticky zhodnotí kontroverze v pojetí daného tématu.

Obhajoba disertační práce zahrnuje prezentaci výsledků disertace (15 min) uchazečem/uchazečkou, seznámení se s oponentskými posudky a diskusi uchazeče/uchazečky k připomínám oponentů a přítomných členů komise.

Výsledek SZZ a ODP je určen na základě tajného hlasování členů komise.

MANUÁL DOKTORSKÉHO STUDIA

Společný seminář

představuje prezentační a diskusní fórum, na kterém se setkávají studenti doktorské studia, jejich školitelé a další akademici a výzkumníci. Obvykle se jedná o setkání, na kterém prezentují někteří ze zúčastněných výsledky své práce (výsledky výzkumu, připravované publikace, připravované projekty apod.) s následující diskusí. Určitý prostor je na těchto seminářích také ponechán pro diskusi o organizačních a procesních záležitostech doktorského studia.

V tomto semestru se společné semináře konají:

6.10., 3.11. a 1.12.  vždy od 10 do 12h.

Konkrétní program jednotlivých seminářů bude ještě upřesněn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info