Doktorský studijní program psychologie na FSS MU

Doktorský program psychologie připravuje výzkumníky a vědecké pracovníky v oblasti psychologie, se zaměřením (specializací) na sociální, vývojovou, obecnou a pedagogickou psychologii a psychologii práce. Důraz je kladen na prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplínách, které mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe. Studenti se seznámí s nejnovějšími teoretickými přístupy, osvojí si kritický pohled na teoretické koncepty i na empirické výzkumy, seznámí se s metodami analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Vypěstují si schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou psychologickou reflexi a současně i schopnost týmové výzkumné spolupráce, ať již oborově zaměřené či interdisciplinární.

Každý student/studentka má svého školitele/školitelku, případně dalšího konzultanta/konzultantku. Školil/školitelka je v častém kontaktu se studentem/studentkou, na počátku studia připraví společně celkový rámcový plán studia. Konzultují společně téma disertační práce, postup při její realizaci, požadavky jednotlivých předmětů, také semestrální plány a semestrální hodnocení. Školitel/školitelka také hodnotí jednotlivé předměty (není-li určeno jinak). 

Navrhovaný plán studia

Student musí v průběhu studia absolvovat níže uvedené povinné předměty (P), povinně volitelné (PV) a volitelné předměty(V). Navrhované pořadí předmětů v jednotlivých semestrech je pouze doporučené, student si ho vytváří po konzultaci se svým školitelem individuálně. Standardní podmínkou je, aby každý semestr získal alespoň 20 kreditů.

Povinnou součástí studia a určitou formou praxe je tříměsíční zahraniční pobyt na akademickém pracovišti nebo na pracovišti, které se zabývá aplikovaným výzkumem. Další povinnou praxí je participace na výuce studentů psychologie a na výzkumných projektech katedry a dalších školících akademických pracovišť.

Název

Kód předmětu

Typ předmětu

Počet kreditů

Navrhovaný

semestr  studia

Teorie a metodologie vědy

PSYd0001

P

10

1.

Sociální psychologie  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0004

P

15

1.

Obecná psychologie  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0002

P

15

1.

Vývojová psychologie (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0003

P

15

1.

Pedagogická psychologie  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0035

P

15

1.

Psychologie práce  (zapisují jen studenti příslušné specializace)

PSYd0005

P

15

1.

Společný seminář

PSYd0007

P

2

1. - 8.

Vystoupení na konferencích I

PSYd0008

P

13

3. - 8.

Vystoupení na konferencích II

PSYd0009

P

15

3. - 8.

Odborná publikace I

PSYd0010

P

15

3. - 8.

Odborná publikace

PSYd0011

P

25

3. - 8.

Disertační práce - teoretická část A

PSYd0013

P

 

2. - 4.

Prezentace a obhajoba disertačního projektu

PSYd0015

P

 

2.

Disertační práce - výzkumná část A

PSYd0016

P

 

2. - 4.

Příprava disertační práce

PSYd0021

V

 

2. - 8.

Disertační práce - teoretická část B

PSYd0024

P

 

3. - 7.

Disertační práce - výzkumná část B

PSYd0025

P

 

3. - 7.

Analýza dat – kvalitativní výzkum

PSYd0027

P

 

1. - 4.

Analýza dat – kvantitativní výzkum

PSYd0028

P

 

1. - 4.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0029

P

 

2. - 8.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0030

P

 

2. - 8.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0031

P

 

2. - 8.

Participace na výuce a výzkumu

PSYd0032

P

 

2. - 8.

Zahraniční výzkumný pobyt

FSSd0900

PV

 

2. - 8.

Zahraniční výjezd

FSSd0910

PV

 

2. - 8.

Zahraniční pracovní pobyt

FSSd0990

PV

 

2. - 8.

Standardy doktorské disertace

Doktorská disertační práce musí obsahovat původní výsledky, již uveřejněné nebo přijaté k uveřejnění. Standardní rozsah disertační práce je 180 000 - 2016 000 znaků (včetně mezer), zahrnující i poznámky pod čarou, titulní list, obsah, seznamu literatury a anotaci.

Disertační práce je komplexně pojatou analýzou a/nebo komplexní řešení problému ze zvolené oblasti, případně komplexně pojatou analýzou dosavadních řešení (teoretická práce). Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku přijatých prací k danému tématu (nejméně tři stati), opatřený uceleným úvodem a shrnujícím komentářem (general discussion). I v tomto případě platí uvedený požadavek na celkový rozsah práce. Při citování literatury a dalších zdrojů je třeba dodržet tzv. APA Style.

 

Státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce

Úspěšné vykonání Státní doktorské zkoušky (SDZ) a obhajoba disertační práce (ODP) jsou podmínky pro úspěšné ukončení studia. SDZ časově předchází ODP. Státní doktorská zkouška má prověřovat schopnost doktoranda/doktorandky zhodnotit nejrůznější problémy zvoleného oboru v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních souvislostech. Komise předloží doktorandovi/doktorandce dva až tři okruhy psychologických témat, k nimž si uchazeč/uchazečka prostuduje relevantní literaturu včetně nejnovějších výzkumů. U státní zkoušky bude odpovídat na otázky:  a) týkající se metodologicko- výzkumných souvislostí tématu, tj. kriticky zhodnotí, jak jsou dané problémy zkoumány, v historické perspektivě pojedná vyvíjející se přístupy k výzkumnému uchopení daného jevu, b) uvede nejnovější teorie související s tématem a porovná je s dřívějšími koncepcemi, c) kriticky zhodnotí kontroverze v pojetí daného tématu.

Obhajoba disertační práce zahrnuje prezentaci výsledků disertace (15 min) uchazečem/uchazečkou, seznámení se s oponentskými posudky a diskusi uchazeče/uchazečky k připomínám oponentů a přítomných členů komise.

Výsledek SZZ a ODP je určen na základě tajného hlasování členů komise.

AKTUÁLNĚ:

Společný seminář

představuje prezentační a diskusní fórum, na kterém se setkávají studenti doktorské studia, jejich školitelé a další akademici a výzkumníci. Obvykle se jedná o setkání, na kterém prezentují někteří ze zúčastněných výsledky své práce (výsledky výzkumu, připravované publikace, připravované projekty apod.) s následující diskusí. Určitý prostor je na těchto seminářích také ponechán pro diskusi o organizačních a procesních záležitostech doktorského studia.

V podzimním semestru 2021 budou mít společné semináře podobu prezenčních setkání (vždy v posluchárně U23 na FSS MU) a budou se konat v těchto termínech:

24. září 2021 od 10,00 do 12,00

22. října 2021 od 8.30 do 12,00 (propojeno s výzkumným seminářem IVDMR)

3. prosince 2021 od 8.30 do 12.00 (propojeno s výzkumným seminářem IVDMR)

Konkrétní program jednotlivých seminářů bude ještě upřesněn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info