Navazující magisterské studium

Navazující studium magisterské psychologie vás připraví pro profesi psychologa. Po úspěšném absolutoriu získáte diplom absolventa magisterského studia psychologie. 

Abyste u nás mohli studovat, musíte absolvovat bakalářský stupeň v řádně akreditovaném studijním programu psychologie. A také uspět u písemné přijímací zkoušky. 

Jak navazující magisterské studium psychologie u nás vypadá a co vám přinese?

  • Studiem u nás si prohloubíte poznatky základních psychologických oborů.
  • Rozšíříte své dosavadní poznání o další disciplíny (např. psychodiagnostiku, klinickou psychologii, psychoterapii).
  • Budete se vzdělávat v základních aplikovaných psychologických disciplínách (např. poradenské psychologii, školní a pedagogické psychologii, psychologii organizace a řízení).
  • Absolvujete praxe a volitelné programy, které vám umožňují směřování do konkrétní psychologické praxe či akademické oblasti. 
  • Během studia si budete moci vybrat jednu ze tří studijních profilací. Pro každou profilaci jsou vypsány minimálně 3, maximálně 4 „povinné profilační předměty“ (ECTS A). Pokud vás ale budou zajímat, přestože jste si nevybrali danou profilaci, můžete je absolvovat jako povinně volitelné předměty (ECTS B). 
  • Až budete volit téma své diplomové magisterské práce, není nutné, aby odpovídalo vaší vybrané profilaci. Vybírat si budete moci z témat, která jsou výzkumným zaměřením jednotlivých zaměstnanců a výzkumných týmů na katedře nebo v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS. Zorientovat se v tématech vhodných k diplomové práci vám pomůže i předmět Diplomový projekt.
  • U státní závěrečné zkoušky budete zkoušeni ze tří předmětů: dvou obecných (Teorie a systémy v psychologii, Psychodiagnostika) a předmětu platného pro vybranou profilaci.

Strukturu a zaměření navazujícího magisterského studia psychologie popisuje tento dokument

Popis jednotlivých studijních profilací, náplně studia, možností uplatnění absolventů a podoby praxí najdete v tomto dokumentu.

Přijímací zkoušky

Navazující magisterské studium psychologie je určeno výhradně absolventům řádně akreditovaných bakalářských studijních programů psychologie.

V tomto termínu (jaro 2021) přijímacího řízení budeme hodnotit jen a pouze Vaši bakalářskou práci z oboru psychologie.

Bakalářskou práci prosím zašlete dle pokynů studijního oddělení ve formátu pdf přesně v podobě, v níž byla obhájena či odevzdána k obhajobě, včetně případných příloh, s nimiž byla odevzdána – ale žádných dalších.

Vaši bakalářskou práci budeme posuzovat nezávisle na jejím minulém, současném nebo i budoucím hodnocení u obhajoby. Hodnocení se zaměří na v současnosti obecně akceptované obsahové požadavky výzkumných zpráv v psychologii. Nebudou hodnoceny formality související s pracovištěm, na kterém práce vznikla (např. délka nebo požadovaná šablona bakalářské práce). Hodnotící kritéria jsou neutrální vůči zvolenému designu či epistemologickému přesvědčení autora. Ani to, zda byly autorovy výzkumné předpoklady daty podpořeny či nikoli, nehraje roli. Hodnocené oblasti jsou schopnost práce s literaturou, schopnost vytvořit konceptuální rámec pro řešení zvolené výzkumné otázky a zařadit do něj publikované poznatky, schopnost formulovat výzkumné otázky (případně hypotézy), navrhnout a realizovat výzkumný design umožňující získat odpovědi na zformulované otázky, analyzovat data a formulovat zjištění. Konečně pak budeme posuzovat schopnost diskutovat zjištění v kontextu současného poznání a reflektovat limity těchto zjištění. 

 

Semestr v zahraničí?

Většina studujících Masarykovy univerzity vyjíždí do zahraničí přes oblíbený evropský program ERASMUS+, který umožňuje zrealizovat studijní i praktické stáže v rámci studia v zemích EU, EHP a v Turecku.

Na Masarykově univerzitě administruje program Centrum zahraniční spolupráce MU (CZS), fakulty (a katedry) jsou odpovědné za uzavírání smluv a nominace studujících i vyučujících. Souhrnné informace může poskytnout česká Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Program Erasmus+ má na MU dlouhou tradici a výborné zázemí.

Studijní profilace

„Již na bakalářské úrovni studia mě na katedře psychologie FSS nadchl důraz na kritické myšlení, ověřování stávajících a vytváření nových poznatků. Proto jsem ani neuvažovala, že bych se na magistra hlásila jinam. Magisterský program mě nyní utvrzuje v tom, že jsem neudělala chybu. Užívám si jak prakticky zaměřené předměty, tak předměty, které mě připravují na výzkumnou činnost. Díky takovému vzdělání mám pocit, že budu po škole dobře připravená pro praxi.“

Bc. Lenka Knapová
Studentka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info