Závěr studia:
Státní zkouška a diplomová práce

 • Volba tématu DP: Semestr před plánovaným ukončením studia

  Termín A: Žádost vedoucí katedry

  Prvním krokem při zadávání tématu bakalářské či magisterské diplomové práce je dohodnout se na konkrétním tématu s potenciálním vedoucím; pro volbu vhodného tématu a další tipy doporučujeme využít využít zveřejněnou nabídku. Mějte při tom na paměti, že cesta ke stanovení adekvátního tématu může být v některých případech poměrně dlouhá a váš vybraný vedoucí již nemusí mít volnou kapacitu, vyplatí se proto začít komunikovat s dostatečným předstihem. Doporučená přiměřená časová rezerva pro první orientační kontakt s vedoucím práce je cca rok (dva semestry) před plánovanou obhajobou práce. U některých typů prací může být z hlediska plánování výzkumu účelná ještě větší časová rezerva.

  Po předběžné dohodě s vaším vedoucím je nezbytný souhlas vedoucí katedry s navrhovaným tématem. Student/ka předkládá žádost prostřednictvím on-line formuláře, samotný popis tématu má rozsah asi 180 slov/1200 znaků a obsahuje: téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka, další důležité informace. 

  Termín je do posledního dne výuky v daném semestru, tedy právě jeden semestr před plánovaným odevzdáním diplomové práce.

  V podzimním semestru 2021 je to tedy neděle 12. 12. 2021.

  Nabídka témat Formulář Šablona DP

 • Termín B: Zadání do ISu

  Druhým krokem je formulace oficiálního zadání práce v ISu včetně volby oponenta (obojí zajistí vedoucí práce) a následné přihlášení studenta k zadání. Termínem je poslední den zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce. 

  V podzimním semestru 2021 jde o neděli 13. 2. 2021.

 • Semestr plánovaného ukončení studia

  Přihlášení k SZZ v IS MU

  Pro přístup ke státní zkoušce a obhajobě diplomové práce je nutné se nejprve přihlásit. Příslušnou aplikaci najdete v ISu v sekci Student, Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace (magisterští studenti). Aktuální termín je součástí Harmonogramu akademického roku.

  Termín v podzimním semestru 2021:

  Přihlašování k Bc. SZZ - bude upřesněno
  Přihlašování k Mgr SZZ - bude upřesněno

  Odhlášení ze SZZ

  „Bezdůvodné“ odhlášení ze SZZ je možné před zpracováním a vyvěšením závazného harmonogramu, tzn. nejpozději 2 týdny před vlastním termínem SZZ. Pozdější odhlášení je třeba zdůvodnit, při nesplnění studijních povinností do termínu, je odhlášení automatické, na popud studijního odd.

 • Odevzdání DP

  Bakalářské i magisterské diplomové práce se odevzdávají výhradně v elektronické formě do ISu. Kromě toho je nutné 14 dní před finálním termínem vložit rozpracovanou práci do odevzdávárny diplomového semináře. 

  Termíny pro odevzdání prací v podzimním semestru 2021:

  • Bakalářské + magisterské práce
   10. 12. - finální termín pro vložení závěrečné práce do archívu

  Pozdější odevzdání práce je možné pouze po dohodě s vedoucím práce a následně vedoucím katedry, a to jen ze závažných důvodů (např. zdravotních), které se dají písemně doložit. Pokud tato situace nastane, student je povinen informovat organizátory SZZ.

  Vložení elektronické verze

  Elektronickou verzi vkládá student/ka do archívu závěrečné práce v IS MU. Je nutné vyplnit anotaci česky i anglicky a klíčová slova.

  Postup vložení elektronické verze: Ve své aplikaci Student budete mít založen Archiv závěrečné práce, do kterého práci vkládáte. Zkontrolujte si název práce a také anglický název, pokud se neshoduje, příp. chybí, je třeba upravit/doplnit (nemusí se přesně shodovat s původním zadáním v Rozpisech témat). Máte-li vše vloženo, nezapomeňte zaškrtnout políčko, že se tištěná verze shoduje s elektronickou, jinak se Archiv bude stále tvářit jako „není vyplněn dostatečně“.

  Podrobné pokyny pro psaní DP

 • Vložení posudků do ISu

  Termín pro vložení posudků oponenta a vedoucího bakalářské/diplomové práce do ISu je nejpozději pět pracovních dní před termínem obhajob.

 • Splnění studijních povinností

  Dle Studijního a zkušebního řádu MU musí mít student nejpozději tři dny před vlastním přistoupením k státní závěrečné zkoušce splněné veškeré studijní povinnosti, zejména ukončené veškeré povinné kurzy a dostatek ECTS kreditů.

  Nebude-li mít student studijní povinnosti splněné, nebude připuštěn k závěrečným zkouškám, ale pokus mu nepropadá, je automaticky odhlášen.

  V případě přerušeného studia je třeba se nechat opět zapsat do evidence na stud. odd., stačí i mailem.

  Student je také povinen mít vyřízeny veškeré závazky s knihovnou, příp. s ostatními pracovišti.

 • Ukončení studia: Státní závěrečné zkoušky

  Nejbližší termíny státních závěrečných zkoušek

  Stanovené termíny SZZ jsou závazné, není možné vycházet vstříc individuálním potřebám studentů. Sledujte prosím pozorně harmonogramy zkušebních komisí. Vypadne-li někdo s dostatečným předstihem, může dojít k časovým posunům, o kterých vás informujeme prostřednictvím e-mailu.

  Okruhy otázek pro státní zkoušky najdete v sekci Dokumenty.


   

  Průběh státních zkoušek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info