Závěr studia:
Státní zkouška a diplomová práce

 • Volba tématu DP: Semestr před plánovaným ukončením studia

  Termín A: Žádost vedoucí katedry

  Prvním krokem při zadávání tématu bakalářské či magisterské diplomové práce je dohodnout se na konkrétním tématu s potenciálním vedoucím; pro volbu vhodného tématu a další tipy doporučujeme využít využít zveřejněnou nabídku. Mějte při tom na paměti, že cesta ke stanovení adekvátního tématu může být v některých případech poměrně dlouhá a váš vybraný vedoucí již nemusí mít volnou kapacitu, vyplatí se proto začít komunikovat s dostatečným předstihem. Doporučená přiměřená časová rezerva pro první orientační kontakt s vedoucím práce je cca rok (dva semestry) před plánovanou obhajobou práce. U některých typů prací může být z hlediska plánování výzkumu účelná ještě větší časová rezerva.

  Po předběžné dohodě s vaším vedoucím je nezbytný souhlas vedoucí katedry s navrhovaným tématem. Student/ka předkládá žádost prostřednictvím on-line formuláře, samotný popis tématu má rozsah asi 180 slov/1200 znaků a obsahuje: téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka, další důležité informace. 

  Termín je do posledního dne výuky v daném semestru, tedy právě jeden semestr před plánovaným odevzdáním diplomové práce. Aktuální termín konce výuky naleznete v Harmonogramu akademického roku.

  Pozor, změna: V souvislosti s pandemickými opatřeními je v jarním semestru 2020 termín mimořádně prodloužen do 30. 6. 2020.

  Nabídka témat Formulář Šablona DP

 • Termín B: Zadání do ISu

  Druhým krokem je formulace oficiálního zadání práce v ISu včetně volby oponenta (obojí zajistí vedoucí práce) a následné přihlášení studenta k zadání. Termínem je konec zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce. Aktuální termín opět v Harmonogramu akademického roku na konci této stránky.

  Pozor, změna: V souvislosti s pandemickými opatřeními je v jarním semestru 2020 termín mimořádně prodloužen do 30. 9. 2020.

 • Semestr plánovaného ukončení studia

  Přihlášení k SZZ v IS MU

  Pro přístup ke státní zkoušce a obhajobě diplomové práce je nutné se nejprve přihlásit. Příslušnou aplikaci najdete v ISu v sekci Student, Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace (magisterští studenti). Aktuální termín je součástí Harmonogramu akademického roku.

  Termín v jarním semestru 2020:

  30. duben 2020

  Odhlášení ze SZZ

  „Bezdůvodné“ odhlášení ze SZZ je možné před zpracováním a vyvěšením závazného harmonogramu, tzn. nejpozději 2 týdny před vlastním termínem SZZ. Pozdější odhlášení je třeba zdůvodnit, při nesplnění studijních povinností do termínu, je odhlášení automatické, na popud studijního odd.

 • Odevzdání DP

  Bakalářské i magisterské diplomové práce se odevzdávají výhradně v elektronické formě do ISu. Kromě toho je nutné 14 dní před finálním termínem vložit rozpracovanou práci do odevzdávárny diplomového semináře. 

  Termíny pro odevzdání prací v podzimním semestru 2020:

  • Bakalářské práce
   20. 12. 2020: vložení pracovní verze do odevzdávárny diplomového semináře (byl zvolen dřívější termín s ohledem na vánoční svátky).
   8. 1. 2021 do 15:00: finální termín pro vložení BP do archívu práce.
  • Magisterské práce
   4. 1. 2021: vložení pracovní verze do odevzdávárny diplomového semináře.
   18. 1. 2021 do 15:00: finální termín pro vložení DP do archívu práce.

  Pozdější odevzdání práce je možné pouze po dohodě s vedoucím práce a následně vedoucím katedry, a to jen ze závažných důvodů (např. zdravotních), které se dají písemně doložit. Pokud tato situace nastane, student je povinen informovat organizátory SZZ.

  Formát tištěné verze

  Tištěnou verzi závěrečné práce student/ka odevzdává na sekretariát katedry ve dvou vyhotoveních, abstrakt se vkládá volně. Způsob vazby není určen, je možno využít kroužkovou vazbu, termovazbu i pevnou. Práci není třeba odevzdat osobně, je možné např. požádat spolužáka nebo zaslat poštou, vždy však musí být podepsaná.

  Vaše tištěné diplomové práce vám budou vráceny v místnosti Přípravna při závěrečných zkouškách, příp. budou k vyzvednutí na sekretariátu katedry. Nevyzvednuté práce budou v dalším semestru skartovány.

  Vložení elektronické verze

  Elektronickou verzi vkládá student/ka do archívu závěrečné práce v IS MU. Je nutné vyplnit anotaci česky i anglicky a klíčová slova.

  Postup vložení elektronické verze: Ve své aplikaci Student budete mít založen Archiv závěrečné práce, do kterého práci vkládáte. Zkontrolujte si název práce a také anglický název, pokud se neshoduje, příp. chybí, je třeba upravit/doplnit (nemusí se přesně shodovat s původním zadáním v Rozpisech témat). Máte-li vše vloženo, nezapomeňte zaškrtnout políčko, že se tištěná verze shoduje s elektronickou, jinak se Archiv bude stále tvářit jako „není vyplněn dostatečně“.

  Podrobné pokyny pro psaní DP

 • Vložení posudků do ISu

  Termín pro vložení posudků oponenta a vedoucího bakalářské/diplomové práce do ISu je nejpozději pět pracovních dní před termínem obhajob.

 • Splnění studijních povinností

  Dle Studijního a zkušebního řádu MU musí mít student nejpozději tři dny před vlastním přistoupením k státní závěrečné zkoušce splněné veškeré studijní povinnosti, zejména ukončené veškeré povinné kurzy a dostatek ECTS kreditů.

  Nebude-li mít student studijní povinnosti splněné, nebude připuštěn k závěrečným zkouškám, ale pokus mu nepropadá, je automaticky odhlášen.

  V případě přerušeného studia je třeba se nechat opět zapsat do evidence na stud. odd., stačí i mailem.

  Student je také povinen mít vyřízeny veškeré závazky s knihovnou, příp. s ostatními pracovišti.

 • Ukončení studia: Státní závěrečné zkoušky

  Nejbližší termíny státních závěrečných zkoušek

  Upozornění (COVID-19)

  V důsledku epidemie Covid-19 došlo ke změně v termínech obhajob a státních závěrečných zkoušek. V jarním semestru 2020 budou termíny dva, jeden přibližně v běžném období, druhý před začátkem podzimního semestru 2020.

  Pokyny pro SZZ a obhajoby v JS 2020

  7. 5. 2020

  Pokyny pro SZZ a obhajoby v JS 2020

  Předběžné informace pro studenty, kteří plánují ukončit studium v tomto semestru (seznam povinného vybavení).

   

  Číst

  Stanovené termíny SZZ jsou závazné, není možné vycházet vstříc individuálním potřebám studentů. Sledujte prosím pozorně harmonogramy zkušebních komisí. Vypadne-li někdo s dostatečným předstihem, může dojít k časovým posunům, o kterých vás informujeme prostřednictvím e-mailu.

  Okruhy otázek pro státní zkoušky naleznete v dokumentech.


   

  .

  Průběh státních zkoušek