Závěr studia:
Státní zkouška a diplomová práce

 • Volba tématu DP: Semestr před plánovaným ukončením studia

  Termín A: Žádost vedoucí/-mu katedry

  Prvním krokem při zadávání tématu bakalářské či magisterské diplomové práce je dohodnout se na konkrétním tématu s potenciálním vedoucím; pro volbu vhodného tématu a další tipy doporučujeme využít využít zveřejněnou nabídku. Mějte při tom na paměti, že cesta ke stanovení adekvátního tématu může být v některých případech poměrně dlouhá a váš vybraný vedoucí již nemusí mít volnou kapacitu, vyplatí se proto začít komunikovat s dostatečným předstihem. Doporučená přiměřená časová rezerva pro první orientační kontakt s vedoucím práce je cca rok (dva semestry) před plánovanou obhajobou práce. U některých typů prací může být z hlediska plánování výzkumu účelná ještě větší časová rezerva.

  Po předběžné dohodě s vaším vedoucím je nezbytný souhlas vedoucí katedry s navrhovaným tématem. Student/ka předkládá žádost prostřednictvím on-line formuláře, samotný popis tématu má rozsah asi 180 slov/1200 znaků a obsahuje: téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka, další důležité informace. 

  Termín je do posledního dne výuky v daném semestru, tedy právě jeden semestr před plánovaným odevzdáním diplomové práce.

  Pro jarní semestr 2024 je to tedy termín: 17. 12. 2023

  Nabídka témat Formulář Šablona DP

 • Termín B: Zadání do ISu

  Druhým krokem je formulace oficiálního zadání práce v ISu (zajistí vedoucí práce) a následné přihlášení studenta k zadání. Oponent je práci přidělen později komisí, jejímiž členy jsou vedoucí katedry a garanti studijních programů. Termínem pro oficiální zadání práce v ISu je poslední den zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce. 

  Pro jarní semestr 2024 jde o termín: 16. 2. 2024

 • Příprava na státní zkoušku: před koncem semestru, kdy končíte studium

  Přihlášení k SZZ v IS MU

  Pro přístup ke státní zkoušce a obhajobě diplomové práce je nutné se nejprve přihlásit. Přihlášku lze zadat prostřednictvím příslušné volby v sekci: Student – Během studia – Rozpisy témat. Ujistěte se prosím, že název vašeho tématu je totožný s názvem vaší diplomové práce. Pokud je potřeba něco změnit, je nutné, aby to váš vedoucí práce změnil před přihlášením k SZZ. 

  Termín v jarním semestru 2024:

  Přihlašování k Bc. i Mgr. SZZ - 15. 4. 2024

  Odhlášení ze SZZ

  Odhlášení ze SZZ bez nutnosti udání důvodu je možné před zpracováním a vyvěšením závazného harmonogramu, tzn. nejpozději 2 týdny před vlastním termínem SZZ. Pozdější odhlášení je třeba zdůvodnit, při nesplnění studijních povinností do termínu, je odhlášení automatické, na popud studijního odd.

 • Odevzdání práce do odevzdávárny pro získání zápočtu ze Semináře k bakalářské práci (Bc.) nebo Diplomového semináře (Mgr.)

  Termín: 1. 5. 2024

  Pro získání zápočtu z diplomového semináře odevzdejte aktuální verzi své bakalářské či diplomové práce do odevzdávárny příslušného předmětu. V případě studujících bakalářského programu jde o kurz Seminář k bakalářské práci, v případě magisterských studentů a studentek o Diplomový seminář. Práce nemusí být ve finálním znění, ale musí strukturou a obsahem již odpovídat své konečné podobě. Jinými slovy, práce musí být (téměř) úplná, celá, neměly by chybět žádné zásadní součásti (jako třeba výsledky či diskuze). Tuto verzi pak můžete samozřejmě dále ještě vylepšovat, finální verzi (která bude hodnocena a obhajována) vkládáte až do archivu závěrečné práce. 

  Pokud jdete ke státní zkoušce a obhajobě, o udělení či neudělení zápočtu rozhodně garant příslušného kurzu po vložení finální verze práce do archívu závěrečné práce. Pokud jste výše uvedený termín nestihli a práci jste do archivu nevložili, bude vám uděleno hodnocení „–“ (nedostavil/a se). 

  Opravný termín

  Pokud z jakéhokoli důvodu k obhajobě nejdete (protože jste třeba nestihl/a práci zcela dokončit a do archivu vložit), můžete využít opravného termínu a práci do odevzdávárny vložit kdykoli do konce zkouškového období. V případě, že do odevzdávárny vložíte úplnou diplomovou práci, bude vám neúspěšné hodnocení kurzu opraveno a zápočet získáte.

 • Kontrola záznamu v Rozpisu témat diplomových prací

  Jakmile skončí přihlašování ke státním zkouškám, vedení katedry stanoví oponenty jednotlivých prací a zajistí jejich uvedení v Rozpisu témat diplomových prací. Během několika dní (zpravidla do týdne) jsou následně založeny Archivy závěrečných prací, do kterých svou bakalářskou či magisterskou práci vložíte. Můžete počítat s tím, že Archívy budou otevřené zhruba týden před závěrečným termínem odevzdání práce. Pokud tedy práci máte dokončenou s předstihem, nemusíte se být, že ji není kam vložit – stačí chvíli počkat.

  Důležité je, že při zakládání těchto archívů jsou exportovány informace z Rozpisů témat a je nezbytně důležité, aby informace v Rozpisech byly správné. Ve spolupráci s vedoucím práce proto zkontrolujte, že je v rozpisu správně uvedeno:

  1. Název práce (česky i anglicky).
  2. Vedoucí a oponent práce, případně i konzultant.
  3. Zadání práce. To není zcela nezbytné, nicméně bude veřejně dostupné v archívu práce společně s vaší diplomovou prací. Je vhodné, aby vaše práce tomuto zadání odpovídala.

  Pozdějšími požadavky na změnu názvu práce v již založeném Archívu zbytečně zatěžujete sekretariát katedry. Pokud přesto budete potřebovat název práce změnit, se svolením vedoucího požádejte asistentku katedry. 

 • Odevzdání závěrečné práce

  Bakalářské i magisterské diplomové práce se od jarního semestru 2022 odevzdávají v elektronické formě do ISu a zároveň v podobě jednoho fyzického výtisku zcela shodné verze. Na druhu vazby nezáleží, po obhajobě výtisk zůstane k dispozici autorovi/-ce práce. Kromě toho je nutné 14 dní před finálním termínem vložit rozpracovanou práci do odevzdávárny diplomového semináře. 

  Termíny pro odevzdání prací v aktuálním semestru:

  • Bakalářské + magisterské práce - Finální termín pro vložení závěrečné práce do archívu v ISu: 13. 5. 2024
  • Bakalářské + magisterské práce - Finální termín pro odevzdání zcela shodného fyzického výtisku na sekretariátu katedry: 16. 5. 2024

  Pozdější odevzdání práce je možné pouze po dohodě s vedoucím práce a následně vedoucím katedry, a to jen ze závažných důvodů (např. zdravotních), které se dají písemně doložit. Pokud tato situace nastane, student je povinen informovat organizátory SZZ.

  Vložení elektronické verze

  Elektronickou verzi vkládá student/ka do archívu závěrečné práce v IS MU. Je nutné vyplnit anotaci česky i anglicky a klíčová slova.

  Postup vložení elektronické verze: Ve své aplikaci Student budete mít založen Archiv závěrečné práce, do kterého práci vkládáte. Zkontrolujte si název práce a také anglický název, pokud se neshoduje, příp. chybí, je třeba upravit/doplnit (nemusí se přesně shodovat s původním zadáním v Rozpisech témat). Máte-li vše vloženo, nezapomeňte zaškrtnout políčko, že se tištěná verze shoduje s elektronickou, jinak se Archiv bude stále tvářit jako „není vyplněn dostatečně“.

  Podrobné pokyny pro psaní DP

 • Vložení posudků do ISu

  Termín pro vložení posudků oponenta a vedoucího bakalářské/diplomové práce do ISu je nejpozději pět pracovních dní před termínem obhajob.

 • Splnění studijních povinností

  Dle Studijního a zkušebního řádu MU musí mít student nejpozději tři dny před vlastním přistoupením k státní závěrečné zkoušce splněné veškeré studijní povinnosti, zejména ukončené veškeré povinné kurzy a dostatek ECTS kreditů.

  Nebude-li mít student studijní povinnosti splněné, nebude připuštěn k závěrečným zkouškám, ale pokus mu nepropadá, je automaticky odhlášen.

  V případě přerušeného studia je třeba se nechat opět zapsat do evidence na stud. odd., stačí i mailem.

  Student je také povinen mít vyřízeny veškeré závazky s knihovnou, příp. s ostatními pracovišti.

 • Ukončení studia: Státní závěrečné zkoušky

  Nejbližší termíny státních závěrečných zkoušek

  Stanovené termíny SZZ jsou závazné, není možné vycházet vstříc individuálním potřebám studentů. Sledujte prosím pozorně harmonogramy zkušebních komisí. Vypadne-li někdo s dostatečným předstihem, může dojít k časovým posunům, o kterých vás informujeme prostřednictvím e-mailu.

  Okruhy otázek pro státní zkoušky najdete v sekci Dokumenty.


   

  Průběh státních zkoušek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info