Pokyny pro psaní závěrečné práce

Cíl a účel diplomové práce

Závěrečnou prací (bakalářskou i magisterskou) má student/ka prokázat schopnost aplikovat poznatky a dovednosti získané v průběhu studia při řešení konkrétního odborného problému. To předpokládá schopnost orientace v aktuální odborné literatuře a vymezení výzkumného problému, popsání teoretických východisek a základního psychologického rámce zvoleného tématu, formulaci výzkumné otázky či otázek i hypotéz, vytvoření adekvátního výzkumného designu, výběr a aplikaci relevantních metod sběru dat, jejich popis a analýzu, a konečně v neposlední řadě začlenění jednotlivých zjištění do širšího kontextu poznání v dané oblasti.

Typy závěrečných prací

Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Pro realizaci závěrečné práce doporučujeme níže uvedené typy studií, student však může po dohodě s vedoucím zvolit i jiný typ práce definovaný manuálem APA (viz kap. 1).

Empirická studie: je založená na kvantitativním či kvalitativním výzkumném přístupu, případně na kombinaci obou přístupů. Může mít též podobu metodické studie (tj. studie měřících nástrojů či diagnostických metod) (APA 1.01 a 1.04).

Přehledová studie: je systematickým přehledem publikovaných empirických výzkumů určité otázky či hypotézy. Analýza má podobu narativní nebo systematické review, metaanalýzy či jiného přístupu syntetizujícího výsledky více studií (APA 1.02). Více viz též Petticrew, Roberts (2006).

Případová studie: je empirická intenzivní, hloubková studie jednoho nebo více případů, která odpovídá na předem formulovanou výzkumnou otázku s cílem kontextuálně porozumět složitému fenoménu či problému (APA 1.05). Případová studie je metodologicky realizován podle Yina (2009), Stakea (1995, 2006), McLeoda (2010), Fishmana (1999).

Jazyk a styl

Práce je vypracována v českém jazyce, se souhlasem vedoucího katedry a vedoucího práce však může být vypracována i v anglickém nebo slovenském jazyce. Je rovněž psaná odborným jazykem a stylem, pro specifická doporučení viz kapitolu 3 Manuálu APA (APA, 2010). Doporučujeme věnovat i pozornost popisu statistických výsledků a dalším informacím v kapitole  a pro češtinu relevantní prvky stylu z kapitoly 4.

Struktura diplomové práce

Vnitřní členění Závěrečné práce a podoba jednotlivých částí je až na níže uvedené výjimky dána Manuálem APA v 6. vydání (APA, 2010). Doporučujeme použít oficiální šablonu diplomové práce (návod k vyplnění najdete na stejném odkazu).

Úvodní strany

Úvodní strany závěrečné práce se neřídí manuálem APA. Zahrnují následující:

 1. Titulní strana: je na prvním listu práce (vzor viz šablona závěrečné práce), nečísluje se.
 2. Čestné prohlášení ve znění: „Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně, a že jsem všechny použité informační zdroje uvedl/a v seznamu literatury.” je na druhém listu práce, text je uveden v pravé dolní části listu a je vlastnoručně podepsán, nečísluje se.
 3. Poděkování: je-li uvedeno, je na třetím listu práce, text je uveden v pravé dolní části listu, nečísluje se.
 4. Obsah: zahrnuje seznam kapitol a podkapitol, vždy se stránkováním, nečísluje se
Vlastní obsah diplomové práce

Samotná diplomová práce má v souladu s manuálem APA strukturu známou pod zkratkou IMRaD. Skládá se z úvodních kapitol (Introduction), metody (Method), výsledků (Results) a diskuze (Discussion). Jedná o plynulý text, kapitoly na sebe logicky a obsahově navazují. Po těchto částech následuje seznam literatury a případně přílohy. Požadavky na uvedené jednotlivé části práce se obecně řídí manuálem APA (APA, 2010) a jsou dále rozvedeny.

Abstrakt

Obsahuje stručné shrnutí celé práce, obvykle v rozsahu cca 15–20 řádků. Detaily viz manuál APA, část 2.04.

Úvod

První kapitolou je Úvod, který obsahuje zdůvodnění, proč je vhodné zabývat se touto oblastí a řešit danou výzkumnou otázku. Další kapitoly poskytují přehled dosavadních uchopení a řešení daného problému v odborné psychologické literatuře a vedou k explicitnímu stanovení výzkumné otázky, hypotéz a stanovení výchozího přístupu k jejímu empirickému řešení. Detaily viz manuál APA, část 2.05.

Metoda

Tato část má obvykle několik podkapitol, které popisují podrobnosti použitého výzkumného designu. Skladba podkapitol se liší podle typu studie. Minimálně však zahrnuje popis účastníků studie a procedury jejich výběru a popis procedur, jimž výzkumník vytvářel data. Podrobnosti viz manuál APA, část 2.06. Obvyklé podkapitoly mají tento obsah:

 1. Výzkumný soubor: Vedle popisu účastníků a statistického shrnutí jejich základních demografických charakteristik obsahuje i postupy použité pro sestavení vzorku, relevantní opatření pro zajištění etiky výzkumu. U kvantitativních studií i úvahu o síle testu a žádoucí / zamýšlené velikosti vzorku. U kvalitativních studií s malým počtem účastníků se doporučuje uvést tabulkový přehled účastníků s uvedením relevantních charakteristik. Dále pak informace o osobě, která data vytvořila a analyzovala, které mohou být důležité pro posouzení validity (např. teoretické zázemí, předpoklady, osobní předpojatost, osobní zájem, zkušenost).
 2. Výzkumný postup (procedura): obsahuje popis výzkumného postupu (protokolu), tj. jak proběhla tvorba dat, co a v jakém pořadí prováděly zkoumané osoby. U kvalitativních výzkumů jsou uvedeny také mezikroky analýzy tak, aby bylo možné vysledovat myšlenkovou cestu k závěrům. Různé designy bývají popisovány různým způsobem, viz příloha manuálu APA s. 247–253.
 3. Měřicí nástroje: Popis použitých metod zahrnuje i údaje o jejich validitě. V případě nové, nepublikované či přeložené metody je třeba uvést i postup tvorby či adaptace, včetně kompletního znění (dotazníky, rozhovorová či pozorovací schémata), které je uvedeno v příloze. U kvalitativních studií je tato část obvykle pojmenována jako „Tvorba dat“ (nebo „Sběr dat“) a zahrnuje popis procedur vedoucích k získání dat. Protokol rozhovoru je uveden v příloze.
 4. Analýza dat: Popis zvolených analytických postupů a jejich zdůvodnění. Jsou uváděny pouze analýzy, k nimž máme potřebu přidat zdůvodnění volby či vysvětlení, nebo analýzy, které se skládají z více kroků. U kvalitativních studií jsou uváděny takové informace, které odpovídají zvolenému postupu analýzy dat. Identifikace použitých statistických analýz se většinou zahrnuje do výsledků. V případě jednoduché analýzy (např. porovnání průměrů jednoduchou analýzou rozptylu), tato sekce nemusí být vůbec zařazena.
Výsledky

Popis výsledků jednotlivých kroků analýzy na úrovni proměnných (kódů, kategorií) včetně korektně prezentovaných výstupů analýz, konstatování o potvrzení či vyvrácení hypotéz. Způsob popisu výsledků statistických analýz je popsán v 5. kapitole manuálu APA. Detaily viz manuál APA, část 2.07. Kvalitativní data jsou prezentována v souladu s přístupem, kterým jsou vytvářena a analyzována.

Diskuse

Přináší interpretaci výsledků. Obsahuje úvahy nad tím, do jaké míry se podařilo zodpovědět výzkumnou otázku. Začleňuje zjištění do teoretického rámce. Konstatování limitů výsledků ve smyslu interní i externí validity. Uvedeny jsou i možné aplikace výsledků, návrhy dalších výzkumných otázek a dalších výzkumných kroků vedoucích k hlubšímu porozumění daného jevu. Detaily viz manuál APA, část 2.08.

Literatura

Obsahuje všechny použité zdroje, z nichž autor čerpal. Odkazování na tyto zdroje v textu a seznamu literatury formou plně odpovídá manuálu APA (APA, 2010). Podmínkou pro přijetí bakalářské práce je minimálně 30 zdrojů, z nichž je nejméně 10 zahraničních. U magisterských závěrečných prací je minimem 40 zdrojů, z nichž je nejméně 20 zahraničních. Za hlavní zdroje doporučujeme vědecké články a monografie. Jednotlivé publikace se uvádějí v abecedním pořadí podle standardu APA. Touto kapitolou končí číslování stran závěrečné práce.

Přílohy

Číslují se přílohy např. Příloha č. 1, ale nečíslují se strany. Jde např. o ukázky použitých metod, přepisy analyzovaných rozhovorů, materiály rozšiřující poznatky o daném problému, které by ovšem byly nad rámec práce atd. Součástí příloh jsou nasbíraná primární data. Data v elektronické podobě musí být na vyžádání přístupna vedoucímu práce a oponentovi.

Formální náležitosti závěrečných prací

Doporučený rozsah je 72 tis. znaků (bakalářská práce), respektive 90 tis. znaků (magisterská práce) včetně mezer. Do počtu se nepočítají úvodní strany, literatura a přílohy. Stanovený limit je možné překročit, avšak vysoký počet stran není automaticky považován za ukazatel kvality práce, viz manuál APA, část 3.01. Reálný rozsah naopak může být i menší.

Doporučujeme použít oficiální šablonu diplomové práce. Obsahem šablona odpovídá manuálu APA, pouze formát je přizpůsoben tomu, že jde o konečnou podobu textu. Doporučení pro strukturování vlastního textu pomocí nadpisů a další doporučení ohledně stylu psaní uvedená v manuálu APA zůstávají platná.

Tabulky a obrázky oproti manuálu APA zařaďte přímo do textu, nikoli do zvláštní přílohy. Názvy tabulek a obrázků jsou stručnými a výstižnými označeními obsahu zmíněných objektů (Tabulka 1. Název tabulky), umísťují se nad objekty. Je vhodné zachovávat jednoduchý formát tabulek bez vertikálních čar, jaký je součástí stylu APA. Tabulky a obrázky jsou číslovány samostatně (Tabulka 1, Obrázek 1). Tabulky obsahující výsledky běžných statistických analýz mají svou doporučenou podobu, viz manuál APA, kapitola 5. V téže kapitole jsou uvedena i obecná doporučení ohledně tvorby tabulek.

Etika tvorby závěrečné práce

Při práci jsou studenti povinni dodržovat relevantní etické zvyklosti a normy týkající se tvorby odborných prací. Mezi tyto normy patří především:

 1. Etický kodex ČMPS.
 2. Etická pravidla výzkumu (viz Manuál APA, kapitoly 1 a 6).

Odevzdání závěrečné práce

Elektronická verze: Student odevzdává práci elektronicky, a to v určeném termínu pro daný semestr do „Archívu závěrečné práce studenta“ v IS MU. Součástí elektronické verze jsou i abstrakt v češtině a angličtině a klíčová slova, bez nich není možné práci odevzdat.

Tištěná verze:
Student odevzdává práci i v tištěné verzi (1x) na sekretariátu katedry, a to v určeném termínu pro daný semestr. Formát papíru je velikosti A4, možný je jednostranný i oboustranný tisk (doporučujeme tisk oboustranný). Způsob vazby není určen, je tedy možné využít jakoukoliv kvalitní vazbu – kroužkovou, pevnou i tzv. termovazbu. Důležité: Tištěná verze práce musí být zcela shodná s elektronickou. 

Úhrada nákladů spojených se vznikem a tvorbou závěrečné práce

Katedra psychologie FSS MU nehradí žádné náklady spojené s přípravou a realizací závěrečné práce (např. kopírování dotazníků, cestovné, pořizování dat, jejich analýza atd.), ani s vedením či konzultacemi (např. v případě externistů). Výjimku mohou tvořit náklady hrazené z grantových prostředků, stane-li se práce součástí řešení grantem podporovaného výzkumného projektu (rozhodnutí je pak plně v kompetenci řešitele grantového projektu). V případě zvýšených finančních nákladů doporučujeme situaci konzultovat s vedoucím práce, případně prozkoumat možnosti fakultních stipendií (zejm. program 2A).


Seznam zdrojů

 • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
 • Fishman, D. B. (1999). The case for pragmatic psychology. New York, NY: New York University Press.
 • McLeod, J. (2010). Case study research in counselling and psychotherapy. London: SAGE Publications.
 • Petticrew M., Roberts H.(2006). Systematic reviews in the social sciences: a practical guide. Malden: Blackwell.
 • ​Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis. New York, NY: The Guilford Press.
 • Yin. R. K. (2009). Case study research: design and methods (4th ed.) Thousand Oaks: SAGE Publications.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info