Navazující magisterské studium:
Psychologie práce

Uplatnění v praxi

Oblast psychologie práce umožňuje absolventům oboru širokou škálu uplatnění jak v roli zaměstnance tak jako podnikatele. Jednou z atraktivních příležitostí umožňující ve velké míře uplatnit psychologické vzdělání je práce v personálně konzultantské agentuře v roli odborníka na výběr a rozvoj pracovníků. Další zajímavou možnost uplatnění nabízejí pozice interního zaměstnance na personálním oddělení soukromých firem (výrobní podniky, obchodní společnosti aj.) i státních organizací (např. policie, hasičské sbory, úřady). Obvykle jde o střední a větší organizace, včetně nadnárodních korporací, ve kterých jsou zajišťovány veškeré personální procesy – například identifikace potenciálu zaměstnanců, rozvojové a motivační programy, analýza organizační kultury, péče o komunikaci a vztahy na pracovišti či tvorba systému hodnocení pracovního výkonu.

Další specializace
navazujícího magisterského studia:

Pedagogická a školní psychologie Psychoterapie a klinická psychologie

„Na střední škole jsem nikdy pořádně nevěděla, kam pokračovat dál, volba psychologie na FSS byla spíše náhodou. Katedra si mě však hned získala zajímavými předměty, možností zahraničních výjezdů, ale především také neuvěřitelně přátelským a zároveň i profesionálním přístupem. Nejvíce oceňuji, že vyučující berou své studenty jako rovnocenné partnery a vždy jim dávají možnost vyjádřit svůj názor. Volbu studia na této katedře bych tedy určitě neměnila.“

Bc. Lenka Knapová Bc. Lenka Knapová
Studentka

Vzdělávací cíle

Ke vzdělávacím cílům psychologie práce patří získání znalostí základních teorií a konstruktů, rozvoj základních dovedností pracovního psychologa a podpora kritického myšlení. Připravujeme studenty na působení v oblasti psychologie práce a učíme je, jak být efektivní při psychologické práci s lidmi od okamžiku jejich prvního kontaktu s budoucím zaměstnavatelem až po konec jejich kariéry v organizaci. Studenti profilace jsou schopni:

 1. aplikovat etické zásady při práci s lidmi v organizacích;
 2. aplikovat poznatky z psychologických výzkumů z oblasti psychologie práce při řešení problémů v praxi; 
 3. připravit design validního výběrového řízení, zvolit vhodné metody výběru pracovníků s ohledem na jejich účel a omezení;
 4. navrhnout postupy řízení pracovní výkonnosti, zvolit vhodný způsob měření pracovní výkonnosti, naplánovat hodnoticí rozhovor, vysvětlit příčiny nízkého výkonu pomocí psychologických teorií;
 5. nastavit systém efektivního rozvoje a připravit efektivní rozvojovou akci, posoudit rozvojové potřeby pracovníků a vybrat adekvátní rozvojové aktivity;
 6. navrhnout nástroje, které pomohou vytvořit efektivní tým a posílí spolupráci v týmu;
 7. diagnostikovat organizační kulturu a popsat, jak ovlivňuje fungování organizace, navrhnout postup zavádění změn v organizaci;
 8. analyzovat a zhodnotit styl vedení nadřízených a navrhnout změnu přístupu nadřízeného k podřízeným v kontextu situace ve vedeném týmu;
 9. rozpoznat vhodné nástroje pro zmírňování či prevenci negativních jevů souvisejících se stresem v organizaci;
 10. aplikovat základní principy plánování a řízení kariéry;
 11. posoudit ekonomický dopad práce psychologa v organizaci.

Mohlo by vás také zajímat:

Obsah studia

Základem profilace je povinný předmět PSY409 Psychologie organizace, který se zaměřuje na skupinové a organizační jevy. Jeho obsahem jsou témata týkající se celých organizací (organizační kultura, leadership), vlivu organizace na lidi v ní (pracovní postoje, pracovní stres, kariéra) a vlivu práce organizačního psychologa na organizaci (etické a ekonomické dopady). Předmět navazuje na předmět PSY111 Personální psychologie zařazený do bakalářského studia psychologie. Povinně profilující předměty (PSY465, PSY525, PSY536) kombinují teoretickou přípravu, aplikaci znalostí se sebezkušenostní a výcvikovou částí. Umožňují prohloubit odbornost v oblasti výběru a rozvoje pracovníků a při práci s leadery týmů.

Důležitou součástí profilace jsou povinné praxe (PSY415, PSY539), ve kterých mají studenti příležitost aplikovat znalosti, rozvíjet své dovednosti a také vidět, jak se psychologie práce realizuje. Praxe umožňuje studentům poznat různá pracoviště a získat tak úplnější obrázek o tom, co vše je obsahem psychologie práce. Spolupracujeme s přibližně dvaceti smluvními pracovišti, mezi které patří poradenské firmy, které se zaměřují na výběr a rozvoj pracovníků, velké akciové a nadnárodní společnosti a státní organizace.

Znalosti a dovednosti nabyté v povinných předmětech mohou studenti rozšiřovat v povinně-volitelných předmětech. Patří mezi ně předměty z psychologie práce, ale i z jiných oblastí psychologie. Velmi užitečné pro působení v pracovní psychologii jsou předměty zaměřené na psychodiagnostiku, psychoterapeutické směry a práci se skupinou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info