Doktorské studium psychologie FSS MU – přihlášky do 30. 4. 2018

15. 4. 2018

Školitelé doktorských studentů vypisují pro nadcházející přijímací řízení do doktorského studia psychologie následující návrhy možných témat disertačních prací.

Jedná se o výzkumné otázky, které jsou dlouhodobě řešeny výzkumnými týmy Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Katedry psychologie FSS MU. Disertační práce tak budou vznikat s bohatým zázemím zkušeností školitelů s danou oblastí, ale také v rámci konkrétních výzkumných projektů (ukončených, běžících či budoucích) s možností zapojení budoucích doktorandů do jejich řešení.

Vzhledem k blížícímu se termínu podávání přihlášek neváhejte! Pokud o doktorském studiu psychologie na FSS MU uvažujete, některé z níže uvedených témat vás zaujalo a chtěli byste jeho zpracování věnovat svou energii, zvídavost, práci a čtyři roky studia, kontaktujte příslušného školitele co nejdříve!

 

Jan Šerek a Petr Macek (sociální a vývojová psychologie)

Individuální a společenské faktory občanské participace, politických postojů mladých lidí, jejich vztah k demokracii a jejich pojetí důvěry vůči druhým.  Navázáno na tuzemské a evropské projekty s možností využití českých i mezinárodních dat.

  • Psychologické determinanty vnímané demokratické legitimity (projekt GAČR, viz muni.cz);
  • Utváření aktivního občanství evropskou mládeží, CATCH-EyoU (evropský projekt Horizon 2020, viz  česká stránka projektuoficiální stránka projekt);
  • Adolescents as Developing Europeans in Politically Challenging Times (připravovaný projekt, financovaný VolkswagenStifftung).

 

Petr Macek (sociální psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti)

Dimenze a determinanty Sense of Self  (sebepojetí, sebehodnocení a aktérství) v období tranzice z adolescence do dospělosti. Proces utváření autonomie, vztahu k sobě a k druhým v různých kontextech a oblastech života. Navázáno na projekty:

  • Na cestě životem (probíhající projekt GAČR),
  • Na cestě studiem (probíhající výzkum studentů Masarykovy univerzity)
  • Cesty do dospělosti (využití dat z ukončeného longitudinálního výzkumu GAČR)

 

Martin Vaculík (sociální psychologie a psychologie práce)
Proměnné ovlivňující postoje a výkon pracovníků.

Antecedenty psychologického kapitálu a jeho vztah k výkonu.

Témata jsou navázána na projekt Faktory ovlivňující výkon a postoje pracovníků: důkazy o kauzalitě (MUNI/A/0880/2017).

Tomáš Řiháček (klinická psychologie a sociální psychologie)

Mechanismy účinku skupinové psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy. Téma je vázáno na probíhající projekt Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie (GAČR).

Zbyněk Vybíral (sociální psychologie, v budoucnu klinická psychologie – je připravován nový studijní program)

Nežádoucí účinky psychoterapie (sběr a analýza dat získaných dotazníkem a z interview). Téma je volně vázáno na grantový projekt řešený katedrovým týmem v Centru pro výzkum psychoterapie.

 

David Šmahel (sociální psychologie, vývojová psychologie, mediální studia)

Rizika a příležitosti používání digitálních technologií pro děti a dospívající - podtémata:

  • online agrese, kyberšikana, setkávání s cizími lidmi, online závislosti, nebezpečné obsahy online, digitální znalosti

 

Téma je vázáno na mezinárodní projekt EU Kids Online, kde v roce 2017 a 2018 probíhá sběr dat k daným tématům ve více zemích EU

Rodičovské mediace používání digitálních technologií dětmi

Téma je spojeno taktéž s projektem EU Kids Online + do budoucna podání GAČR projektu.

Používání digitálních technologií stárnoucí populací (50 let a starší) – podtémata:

  • mHealth aplikace, rizika používání, výhody a příležitosti používání internetu pro stárnutí

Téma navazuje na projekt SOMOPRO mHealth Active (řešitelka doc. Elavsky)

Více informací o aktuálních projektech a dalších tématech je možné nalézt také zde: http://irtis.fss.muni.cz

Šárka Portešová (Pedagogická psychologie)

Možnosti identifikace nadaných žáků - diagnostika různých vybraných intelektových schopností dětí pomocí počítačového skríningového diagnostického systému (Téma a výzkum napojen na projekt TAČR)

Možnosti preidentikace nadaných žáků jejich učiteli - vývoj expertního on-line diagnostického systému.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info