Pracovní nabídky - přehled

5. 5. 2023

Nabídky doručené Katedře psychologie FSS MU jsou zveřejňovány v tomto článku s řazením od nejnovějších po nejstarší.
Katedra nezaručuje aktuálnost nabídky, sledujte proto doplňující informace v inzerátech popř. na webových stránkách daných institucí.

Zveřejněno 18. 9. 2023

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA RUZYNĚ
Staré náměstí 3/12, Praha 6

hledá pracovníka na pozici

Pracovník odborného zacházení ve vězeňství - PSYCHOLOG

Požadujeme
VŠ vzdělání v magisterském studijním programu – jednooborová psychologie,
trestní bezúhonnost,
základní znalost práce na PC,
pečlivost a organizační schopnosti,
dobré komunikační schopnosti,
praxe v oboru vítána (není ovšem podmínkou).

Nabídka
Plat: od 33.650,- Kč do 46.520,- Kč (po zkušební době možnost osobního přípatku),
pracovní poměr na plný úvazek,
pracovní smlouva bude uzavřena dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
5 týdnů dovolené, 1 týden dodatkové dovolené,
5 dní indispozičního volna,
možnost karierního růstu, možnost zvyšování kvalifikace.

Benefity:
Fond kulturních a sociálních potřeb (12.500,- Kč v kalendářním roce),
příspěvky na stravování,
rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních,
sportovní aktivity,
bezúročné půjčky,
možnost poskytnutí ubytování v ubytovně Vězeňské služby ČR (zajišťovány ubytovnou A ČR, poplatek je cca 3.200,- Kč/měsíc, 50% ceny přispívá zaměstnavatel).

Pracovní náplň
Poskytování krizové intervence a komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického poradenství u vězněných osob a chovanců, samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem nebo problémy v osobním a sociálním vývoji.
Kontaktní osoba
Žaneta Tolochová, personální oddělení Vazební věznice Praha Ruzyně
Tel.: 220184135, 702263944
e-mail: 01Uchazec@vez.ruz.justice.cz


Zveřejněno 18. 9. 2023

Věznice Příbram
nabízí pracovní místo
Pracovník odborného zacházení ve vězeňství - psycholog

Požadujeme:
- Magisterské vzdělání v oboru psychologie, studovaný obor musí být po celou dobu studia jednooborový.
- Bezúhonnost, státní občanství ČR, psychická způsobilost.

Nabízíme:
- Pracovní částečný nebo plný úvazek jednosměnný, pracovní poměr na dobu určitou
(1 rok), poté možnost na dobu neurčitou.
- Hrubá měsíční mzda 33.650,- až 46.520,- Kč (dle započtené praxe).
- Podnikové stravování, možnost ubytování v Příbrami, 240 hodin dovolené (6 týdnů)
+ 5 dnů indispozičního volna v kalendářním roce, příspěvky z FKSP, možnost využívat rekreační zařízení VS ČR, další benefity.
- Součástí práce je i psychoterapie (specializované oddělení - léčba závislosti), spolupráce s NNO, krizové intervence, analýzy potřeb a rizik u odsouzených, péče o zaměstnance a jejich výběr atd. Široká paleta typů osobností a problémů, které se k tomu vážou. Práce s lidmi, kteří mají celou škálu poruch osobnosti. Možnost dalšího vzdělávání: v psychodiagnostice, sebezkušenostní kurzy, krizová intervence, externí a interní supervize, týmová podpora kolegů. Vhodné pro zkušené psychology i pro čerstvé absolventy, kterým pomůžeme se v dané problematice zorientovat.

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Tylš, LL.M.
ptyls@vez.pbr.justice.cz
tel.: +420 318 656 320
m.t.: +420 602 786 423


Zveřejněno 18. 9. 2023

Milí kolegové a přátelé, hledá se školní psycholog ZŠ na Praze 1 na minimálně poloviční úvazek (0,5), pracovní doba podle dohody. Nástup od listopadu, případně dle dohody. VŠ - magisterské studium v oboru psychologie, zkušenosti s prací s třídními kolektivy a se žáky se SVP výhodou, jakož i sebezkušenostní výcvik alespoň započatý. Vítáme znalost a ideálně i certifikaci ve FIE / MIU. Náplň práce: diagnostika, depistáž, individuální práce se žáky, rodiči a učiteli, účast na prevenci a řešení soc.pat. jevů, zjišťování klimatu ve třídách, účast na intervenčních programech ve třídách. Luxusní školní jídelna (výběr ze tří skvělých jídel), FKSP, profesní růst - podpora vedení, notebook a služební telefon. Ve škole je sehraný a lidsky skvělý tým plně obsazeného školního poradenského pracoviště, spolupráce s učiteli a třídami a podpora současné psycholožky v začátcích samozřejmostí. Kontaktujte prosím stávající psycholožku na tel. 776 846 086 nebo e-mailem na petra.narwa@zscurie.cz.


Zveřejněno 18. 9. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení na školního psychologa/psycholožku zařazeného do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru školství a kultury, s pracovním poměrem na dobu neurčitou.

I. Náplň práce:

Pracovní činnosti uvedené v příloze č. 7 k vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů pro karierní stupeň 2.

II. Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm

III. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Uchazeč musí splňovat předpoklady podle §3 a §19 zákona č. 563/2004 Sb., ze dne 1. ledna 2005 o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

IV. Přihláška do výběrového řízení:

Přihláška zájemce o zaměstnání musí obsahovat:
 jméno, příjmení, titul zájemce,
 datum a místo narození zájemce,
 státní příslušnost zájemce,
 místo trvalého pobytu zájemce,
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 datum a podpis zájemce.

V. Požadované doklady: K přihlášce do výběrového řízení zájemce připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech, telefonní a emailový kontakt,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

VI. Platová třída:
Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen do dvanácté platové třídy. Konkrétní výše dle započitatelné praxe se pohybuje v rozmezí od 27 250 Kč do 40 120 Kč. Po zapracování možnost získání osobního příplatku až do výše 20 000 Kč. Možnost odměn za splnění mimořádného úkolu.

Ing. Lenka Pavelková, v.r., tajemnice MÚ
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
T 571 661 133, M 739 503 656
lenka.pavelkova@roznov.cz

VII. Nabízíme:
 5 týdnů dovolené,
 pružnou pracovní dobu,
 možnost dalšího vzdělávání,
 příspěvek na stravování,
 příspěvek na důchodové pojištění nebo eBenefity,
 5 dnů sick days,
 možnost jazykových kurzů.
VIII. Podání přihlášek:

Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na adrese:
Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v obálce s označením „NEOTVÍRAT - Přihláška do výběrového řízení na pozici
školního psychologa odboru školství a kultury“.

Termín předložení přihlášek do 30. 9. 2023 do 14:00 hod.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo
neobsadit.

Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo
náměstí 128 u Mgr. Lucie Vančurové, kancelář č. dveří 215, telefon č. 571 661 184.


Zveřejněno 18. 9. 2023

Vypsání výběrového řízení

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro
obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany, vypisuje rektorka-velitelka
výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník
Skupiny poradenských služeb a péče o veterány oddělení rektora rektorátu Univerzity
obrany
(99/377998/00/13/4/2222)

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou nejdéle do 31. 10. 2026,
rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 - SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně
dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor
(dále jen „titul“):
- 12 PT - Mgr., Ing.;
- 13 PT - Ph.D. (CSc., Dr.);
- 14 PT - docent;
- 15 PT - profesor.

Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:
- 12. PT - vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů
a absolventů vysokých škol – při dosažení odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání
v magisterském studijním programu;
- 13 PT - vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol,
vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění
tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, popřípadě přednášení a řešení vědeckých,
výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti – v případě dosažení
akademického titulu odpovídajícího vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním
programu;
- 14 PT - tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace
výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích
a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení
jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních
a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací
– v případě dosažení titulu docent;
- 15 PT - tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací
výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů
vysokých škol – v případě dosažení titulu profesor.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 11. 2023.

Minimální požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru jednooborová
psychologie;
- jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111,
nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka;
Další požadavky na uchazeče:
- předpoklady pro pedagogickou, vědecko-výzkumnou práci a publikační činnost;
- zkušenost s výukou na VŠ výhodou;
- komplexní zabezpečování psychologického poradenství pro studenty všech typů a
forem akreditovaného studia, účastníky celoživotního vzdělávání, zaměstnance
univerzity a veterány
- provádění psychologické diagnostiky pro potřeby profesního poradenství a personální
práce,
- poskytování krizové intervence při zvládání naléhavých, náročných životních situací,
- poskytování poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům,
- praktické zkušenosti s vytvářením kurzů v prostředí Moodle;
- velmi dobrá úroveň komunikačních schopností;
- schopnost týmové práce;
- uživatelská znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
- schopnost spolupráce prostřednictvím digitálních technologií (MS Teams atd.);
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);
- dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydání „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň
utajení VYHRAZENÉ" (podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání
„Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení
VYHRAZENÉ". V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení" přiloží
k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání;

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 15. 9. 2023 s přehledem vědecké
a publikační činnosti na adresu:

Ing. Tereza ČECHÁKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)
Univerzita obrany
Oddělení personální
Kounicova 65
662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní
životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu, občanské
a morální bezúhonnosti a poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na UO k § 303
ZP.

Složení komise pro hodnocení uchazečů:
Předseda: plk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. K-110
Členové: doc. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D. K-104
pplk. Ing. Petr URBAN, MBA K-104
pplk. Mgr. Monika BLASCHKEOVÁ AP AČR
Mgr. Pavlína ĎURIŠOVÁ OdR

Zveřejněno 18. 9. 2023

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE KOSMONOSY HLEDÁ DO SVÝCH TÝMŮ NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ NA POZICI:

klinický psycholog/psycholog ve zdravotnictví

Požadujeme:
• VŠ vzdělání – magisterský stupeň jednooborové psychologie
• započatý akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (ukončený kurz je výhodou)
• bezúhonnost a odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví v souladu s ustanovením §22 zákona č.96/2004 Sb., v platném znění
• zájem o SEXUOLOGII vítán

Nabízíme:
• hlavní pracovní poměr
• práce na plný úvazek na akreditovaném pracovišti
• motivační platové ohodnocení
• nadstandardní náborový příspěvek (až 100 000 Kč) dle individuální dohody
• možnost ubytování (byty)
• práce v multidisciplinárních týmech
• prostor pro váš profesní rozvoj
• plná úhrada nákladů na povinnou část specializačního vzdělávání
• pravidelné supervize v ROR a TAT
• možnost kvalifikační dohody
• možnost dalšího vzdělávání
• úhrada i nepovinného vzdělávání
• zaměstnanecké bonusy (příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené)Termín nástupu dohodou.

V případě zájmu zašlete žádost a CV na adresu vedoucího klinického psychologa: michal.veznik@pnkosmonosy.cz

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info