Nabídka práce: Standardizace Testů školních dovedností (BACH)

Vážená kolegyně, vážený kolego,
dovolujeme si Vás informovat o standardizaci nového diagnostického nástroje BACH a zároveň Vás požádat o honorovanou spolupráci. Pro realizaci standardizační studie (zahrnující i 2 dílčí validizační studie) hledáme psychology a speciální pedagogy (výjimečně pak i studenty posledních ročníků magisterského studia psychologie) z celé České republiky. Standardizace baterie BACH již několik měsíců běží, ale bude pokračovat až do konce června 2022. Pomozte nám, prosím, úspěšně dokončit baterii, kterou budou moci využít odborníci k diagnostice školních dovedností.

4. 2. 2022 Hynek Cígler

Bez popisku

Ve stručnosti

Standardizujeme Testy školních dovedností (BACH) včetně konormace s kognitivní baterií Woodcock-Johnson IV (WJ-IV COG). Aktuálně sháníme ty administrátory, kteří jsou schopni testovat ve věkové kategorii od 2. třídy ZŠ do cca 25 let (vzorek předškolních dětí a seniorů je již sesbírán). Za vyšetření v rozsahu tří až čtyř hodin (dle věku a výkonu respondenta) nabízíme odměnu 1500 Kč.

Dále je možné se zapojit do validizačních studií – pro tyto účely sháníme žáky 4.-5. tříd s dyslexií či dyskalkulií. V tomto případě je délka vyšetření výrazně kratší (odměna pro administrátory je však stejná, 1500 Kč) a respondent obdrží navíc odměnu 300 Kč.

Podmínkou zapojení je účast na úvodním online setkání, následné provedení samostudia k zaškolení v užívání příslušných testů a následná účast na online setkání, kde budou řešeny nejasnosti administrace. Toto zaškolení bude honorováno částkou 500 Kč, nicméně pouze v případě, že administrátor následně vyšetří alespoň 4 respondenty.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu smlouvy@propsyco.cz.

Podrobné informace

Informace o metodě

V České republice zatím neexistuje žádný komplexní test školních dovedností (achievementu), využitelný v širším věkovém pásmu u dětí, adolescentů i dospělých, jehož výkon by navíc bylo možné validně srovnávat s výsledky inteligenčních či paměťových testů.

Naším cílem je tuto situaci změnit. Po tříletém vývoji a pilotních studií jsme ve spolupráci s Masarykovou univerzitou získali grant Technologické agentury ČR na realizaci standardizační studie celé baterie Testů školních dovedností (BACH; Bednářová – ACHievement). Díky tomu můžeme provést standardizaci testu v daleko rozsáhlejší podobě, než jakou by bylo možné realizovat čistě jen se soukromým financováním. Celá baterie má 17 subtestů jazykových dovedností (předpokladů pro čtení a psaní, úrovně písemného projevu, porozumění textu apod.), 13 subtestů matematických dovedností (matematické a prematematické předpoklady, numerické schopnosti, matematické znalosti a usuzování) a konečně 1 doplňkový subtest grafomotorického tempa.

Baterie je v tuto chvíli určena dětem a mladým lidem ve věku 5–22 let (tzv. juniorský vzorek) a seniorům 55–80 (tzv. seniorský vzorek). Autory baterie BACH jsou Mgr. Jiřina Bednářová (PPP Brno a Masarykova univerzita), Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., a Mgr. Michal Jabůrek (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií). Vydavatelem metody bude Propsyco, s.r.o., ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické
agentury ČR v rámci Programu Éta (TL02000268).

Baterie BACH bude navíc konormována u juniorského vzorku s testem kognitivních dovedností Woodcock-Johnson IV (WJ-IV COG), jehož standardizace byla dokončena v polovině roku 2019. Díky tomu bude možné využívat testů k diskrepančním analýzám. U seniorského vzorku bude baterie konormována s Testem paměti a učení-seniorská verze (TOMAL-SE). TOMAL-2 pro věk 5–60 let je již k dispozici na českém trhu; nová studie však umožní standardizaci seniorské verze, která pak v kombinaci s vybranými znalostmi z baterie BACH umožní diagnostiku kognitivních poruch, organických poškození mozku atp.

Pro váš komfort si můžete vybrat skupinu, které chcete test administrovat. Aktuálně sháníme ty administrátory, kteří jsou schopni testovat ve věkové kategorii od 2. třídy ZŠ do cca 25 let, protože vzorek předškolních dětí a seniorů je již sesbírán. Lze si vybrat, zda chcete administrovat a být zaškoleni i v používání metody WJ, či zda chcete pracovat pouze s testy BACH.

Dále je možné se zapojit také do dvou validizačních studií. V tomto případě bude administrována příslušná část testu BACH (matematika či Český jazyk) a případně také několik vybraných subtestů baterie WJ-IV COG žákům 4.–5. tříd s dyslexií či dyskalkulií. Výhodou zapojení do validizačních studií je to, že na rozdíl od běžného standardizačního vzorku může jít o klienty vaší poradny, které jste vyšetřil/a a u kterých jste diagnostikoval/a příslušnou poruchu. 

Zaškolení

Nezbytným předpokladem zapojení do standardizační studie je absolvování školení v používání metod (BACH a vybraných subtestů WJ-IV COG). S ohledem na nejistou epidemiologickou situaci v ČR bude mít školení následující netradiční podobu:

  • Úvodní setkání – nezabere více než 45 minut a bude realizované online na platformě Zoom. Chceme Vás jen pozdravit a uvést do materiálů.
  • Samostudium – zahrnuje shlédnutí nahraných přednášek a studium manuálů a dalších částí testu, případně cvičné administrace testů.
  • Závěrečné setkání – opět kratší online setkání zaměřené primárně na zodpovídání dotazů vzešlých ze samostudia.
    Termíny úvodního a závěrečného setkání budou stanoveny po domluvě se zájemci. V případě, že se výjimečně nebudete moci v daném termínu online setkání účastnit, zašleme Vám nahrávku. Setkání je však preferováno.

Požadavky

Celá baterie všech testů je značně dlouhá, ovšem díky použití moderních statistických metod zahrnujících plánovaně chybějící data není nutné administrovat veškeré subtesty každému z respondentů. I přesto jedno vyšetření zabere až čtyři hodiny dle věku a schopností respondenta, bude tedy často nutné jej rozdělit do dvou sezení (to platí pro každou administraci, tedy samotnou baterii BACH i případné konormace s baterií WJ-IV COG). Podmínkou zapojení je vyšetření alespoň 4 respondentů.

Maximální počty respondentů v jednotlivých kategoriích dle věku, pohlaví a vzdělání (případně vzdělání rodiče) jsou omezeny, administrátor si bude respondenty rezervovat v on-line aplikaci.

Kromě standardizačního souboru je pro účely ověření kriteriální validity vytvořen i menší „klinický“ vzorek žáků 4.–5. tříd ZŠ se specifickými poruchami učení – dyslexií a dyskalkulií.

Každé realizované vyšetření bude honorované – jedná se o 1500 Kč pro administrátora, plus 300 Kč pro samotného respondenta v případě validizačních studií (žáci s dyslexií či dyskalkulií).

V případě, že respondent vyšetří alespoň 4 respondenty, bude honorována také účast na školení, a to částkou 500 Kč. Nakladatel rovněž uhradí veškeré náklady na poštovné. Sběr dat musí být ukončen do 31. 6. 2022 (je však možné, že dojde k posunutí termínu).

Závěrem

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu smlouvy@propsyco.cz. My Vám obratem zašleme k vyplnění jednoduchý dotazník. Budeme velmi rádi za sdílení této nabídky mezi vašimi kolegy.

Za výzkumný tým se na spolupráci těší,
Jiří Laciga a Hynek Cígler

Tento projekt BACH: Vývoj Testů školních dovedností (BACH) (TL02000268) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.
www.tacr.cz 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info