Nabídka práce: Standardizace Testů školních dovedností (BACH)

Vážená kolegyně, vážený kolego,
dovolujeme si Vás informovat o standardizaci nových diagnostických nástrojů a zároveň Vás požádat o honorovanou spolupráci. Pro realizaci standardizační studie hledáme psychology a speciální pedagogy (výjimečně pak i studenty posledních ročníků magisterského studia psychologie) z celé České republiky. Naším cílem je individuálně vyšetřit přes 1650 respondentů během následujících dvou let – bez usilovné pomoci naší odborné komunity se proto neobejdeme.

3. 9. 2019 Hynek Cígler

VE STRUČNOSTI:
Standardizujeme Testy školních dovedností (BACH) včetně konormace s kognitivní baterií Woodcock-Johnson IV (WJ-IV COG), resp. Testem paměti a učení (TOMAL-SE), a to ve věkovém rozsahu 5–22, resp. 55–80 let. Za vyšetření v rozsahu tří až čtyř hodin (dle věku a výkonu respondenta) nabízíme odměnu 1000 Kč u respondentů do 22 let, u respondentů ve věku od 55 let pak 1500 Kč plus 500 Kč odměnu pro respondenta. Minimálním požadavkem je realizace alespoň 10 vyšetření a účast na zaškolení v užívání příslušných testů; toto zaškolení bude honorováno částkou 500 Kč.

Stáhnout PDF leták Více informací o projektu

 

Podrobné informace

Informace o metodě

V České republice zatím neexistuje žádný komplexní test školních dovedností (achievementu), využitelný v širším věkovém pásmu u dětí, adolescentů i dospělých, jehož výkon by navíc bylo možné validně srovnávat s výsledky inteligenčních či paměťových testů.

Naším cílem je tuto situaci změnit. Po tříletém vývoji a pilotních studií jsme ve spolupráci s Masarykovou univerzitou získali grant Technologické agentury ČR na realizaci standardizační studie celé baterie Testů školních dovedností (BACH; Bednářová – ACHievement). Díky tomu můžeme provést standardizaci testu v daleko rozsáhlejší podobě, než jakou by bylo možné realizovat čistě jen se soukromým financováním. Celá baterie má 17 subtestů jazykových dovedností (předpokladů pro čtení a psaní, úrovně písemného projevu, porozumění textu apod.), 13 subtestů matematických dovedností (matematické a prematematické předpoklady, numerické schopnosti, matematické znalosti a usuzování) a konečně 1 doplňkový subtest grafomotorického tempa. Baterie je v tuto chvíli určena dětem a mladým lidem ve věku 5–22 let (tzv. juniorský vzorek) a seniorům 55–80 (tzv. seniorský vzorek). Autory baterie BACH jsou Mgr. Jiřina Bednářová (PPP Brno a Masarykova univerzita), Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., a Mgr. Michal Jabůrek (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií). Vydavatelem metody bude Propsyco, s.r.o., ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Baterie BACH bude navíc konormována u juniorského vzorku s testem kognitivních dovedností Woodcock-Johnson IV (WJ-IV COG), jehož standardizace byla dokončena v polovině roku 2019, a který je nyní připraven k publikaci. Díky tomu bude možné využívat testů k diskrepančním analýzám. U seniorského vzorku bude baterie konormována s Testem paměti a učení-seniorská verze (TOMAL- SE). TOMAL 2 pro věk 5–60 let je již k dispozici na českém trhu; nová studie však umožní standardizaci seniorské verze, která pak v kombinaci s vybranými znalostmi z baterie BACH umožní diagnostiku kognitivních poruch, organických poškození mozku atp.

Pro váš komfort si můžete vybrat skupinu, které chcete test administrovat. Lze tedy sbírat výhradně juniorský nebo seniorský vzorek (nebo oba). V případě juniorského vzorku si navíc můžete vybrat, zda chcete administrovat a být zaškoleni i v používání metody WJ, či zda chcete pracovat pouze s testy BACH.

Zaškolení

Nezbytným předpokladem zapojení do standardizační studie je absolvování školení v používání metody. V každém případě jde o zaškolení v samotné baterii BACH. V případě, že se chcete účastnit standardizace u juniorského vzorku, pak navíc i zaškolení v metodě WJ-IV COG (pokud jste toto školení neabsolvoval/a již dříve a chcete WJ administrovat), v případě seniorského vzorku pak TOMAL-SE. Školení proběhnou v následujících termínech (stačí přijít na příslušné části dle časového harmonogramu):

  • 12. 9. 2019 Brno: Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno (učebna P21, 2. podlaží);
  • 20. 9. 2019 Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372/8, Praha 9 (Budova B);
  • 1. 11. 2019 Brno: Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno (učebna P52, 5. podlaží);
  • 25. 11. 2019 Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372/8, Praha 9 (Budova B).

Harmonogram všech školení bude přibližně stejný:

  • 8:30–12:00 WJ IV COG (pouze pro ty, kteří plánují sbírat výhradně juniorský vzorek, chtějí sbírat data i z WJ, a školením WJ-IV dosud neprošli)
  • 12:30–16:30 BACH (všichni administrátoři)
  • 16:30–18:00 TOMAL-SE + MoCA (pouze pro ty, kteří budou sbírat seniorský vzorek)

Další termíny budou vypsány dle potřeby a zájmu administrátorů. V případě zájmu více psychologů/pedagogů z jednoho města můžeme uspořádat školení přímo u vás.

Požadavky

Celá baterie všech testů je značně dlouhá, ovšem díky použití moderních statistických metod zahrnujících plánovaně chybějící data není nutné administrovat veškeré subtesty každému z respondentů. I přesto jedno vyšetření zabere až čtyři hodiny dle věku a schopností respondenta, bude tedy často nutné jej rozdělit do dvou sezení (to platí pro každou administraci, tedy samotnou baterii BACH i případné konormace). Požadujeme administraci minimálně 10 protokolů v jedné skupině. Potenciální skupiny jsou: BACH (mladší děti do 2. třídy), BACH + WJ (mladší děti do 2. třídy), BACH (starší děti), BACH + WJ (starší děti), BACH + TOMAL. Skupiny je možné kombinovat.

Maximální počty respondentů v jednotlivých kategoriích dle věku, pohlaví a vzdělání (případně vzdělání rodiče) jsou omezeny, administrátor si bude respondenty rezervovat v on-line aplikaci. Kromě standardizačního souboru bude pro účely ověření kriteriální validity vytvořen i menší „klinický“ vzorek dětí se specifickými poruchami učení, pokud máte přístup k této populaci, napište.

Každé realizované vyšetření bude honorované; v případě juniorského vzorku částkou 1000 Kč, v případě seniorského vzorku pak 1500 Kč plus 500 Kč pro samotného respondenta. Podmínkou zařazení respondenta do seniorského vzorku je absence postižení CNS včetně dosažení minimálního skóre ve screeningovém testu MoCA. V případě nasbírání minimálního počtu 10protokolů bude honorovaná i účast na školení, a to částkou 500 Kč, nakladatel rovněž uhradí veškeré náklady na poštovné. Sběr dat musí být ukončen do 31. 3. 2021, výjimečně po domluvě později.

Závěrem

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu smlouvy@propsyco.cz. Do zprávy prosím uveďte, zda volíte zácvik v Praze nebo v Brně, zda budete sbírat respondenty z juniorského, seniorského či obou vzorků, zda budete sbírat i testy WJ a případně zda jste v této metodě již zaškoleni, a rovněž údaje pro účely vytvoření smlouvy (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo nebo IČO, telefonní číslo, číslo účtu). O započetí spolupráce rozhodne nakladatel. Budeme rovněž rádi za sdílení této nabídky mezi vašimi kolegy. Pokud vám nevyhovuje stávající nabídka školení, ale rádi byste se do standardizační studie zapojili, rozhodně nám rovněž napište; můžete třeba i navrhnout termíny a místa školení, která by pro vás byla vyhovující.

Za výzkumný tým se na spolupráci těší


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info