Studenti přijatí na studijní pobyt Erasmus+ začínají vyřizovat potřebné dokumenty a náležitosti.

 • Ohledně neakademické administrativy (uzavření účastnické smlouvy, výplata stipendia a další) se studenti řídí informacemi uvedenými na webu CZS v sekcích "před odjezdem", "během pobytu" a "po ukončení pobytu" a komunikují s příslušnými kontaktními osobami (viz pravý sloupec zde).
 • Katedra psychologie (Koordinátor pro zahraniční výjezdy) se studenty konzultuje studijní plán (Learning Agreement; LA), což je dokument obsahující seznam předmětů, které budou v zahraničí studovat. Katedra se studenty konzultuje také jakékoliv další akademické náležitosti pobytu.

Výběr předmětů a způsob jejich uznání

Během výběrového řízení se studenti seznámili s předměty, jež mohou v zahraničí studovat, proto mají předběžnou představu o obsahu svého zahraničního studia. Nabídka předmětů se ale může před začátkem semestru měnit a studenti zároveň musí při výběru předmětů vyhovět několika podmínkám. Proto konzultují svůj studijní plán se svým koordinátorem na katedře.

Předměty vyučované v zahraničí v angličtině

Nabídka předmětů vyučovaných v zahraničí v angličtině obvykle odpovídá kapacitě, kterou má pro výuku v angličtině sama katedra psychologie. Studenti zpravidla najdou v katalozích zahraničních univerzit dostatek předmětů, z nichž mohou vybírat, aby během studia v zahraničí získali dostatek kreditů v předmětech s psychologickým obsahem. Zřídka se však studentům podaří v zahraničí studovat v angličtině předně předměty základního kurikula psychologie (pokud nejedou do anglicky mluvící země). Také někdy není možné, aby studovali pouze předměty s psychologickým obsahem, a musí proto svůj výběr rozšířit o předměty z dalších disciplín.

Podmínky katedry psychologie pro výběr předmětů

Katedra psychologie uplatňuje dvě pravidla pro předměty, které si studenti vybírají jako obsah studia v zahraničí. Dodržování těchto pravidel je ovlivněno aktuálním stavem studia konkrétních studentů na Masarykově univerzitě a nabídkou univerzit, kam vyjíždí. Současně platí požadavek CZS, že studenti musí během zahraničního studijního pobytu získat nejméně 20 ECTS za jeden semestr.

 • Nejméně 50 % získaných kreditů by mělo pocházet z předmětů s psychologickým obsahem.
  • Výjimky z pravidla nastávají například: i) pokud mají studenti v době výjezdu splněnou většinu nebo všechny povinné předměty a požadovaný objem kreditů povinně-volitelných předmětů; ii) pokud je nabídka anglicky vyučovaných předmětů psychologie v zahraničí omezená.
 • Všechny předměty, které je možné uznat formou "A" (vysvětlení níže), by takto měly být uznány.
  • Výjimky z pravidla nastávají například: i) pokud studenti na MU splnili povinný předmět podobný nebo stejný jako předmět studovaný v zahraničí a chtějí si obsah předmětu zopakovat nebo zjistit, jak se vyučuje v zahraničí; ii) pokud garant předmětu na MU shledá, že se zahraniční předmět příliš liší od podobného povinného předmětu vyučovaného na MU.
Způsob uznání předmětů v dokumentu learning agreement

Předměty studované v zahraničí mohou být na Masarykově univerzitě uznány jako povinné (v rámci studijní šablony), povinně-volitelné, nebo volitelné. Tomu odpovídá forma/způsob uznání, jakou studenti volí u jednotlivých kurzů při vyplňování dokumentu Learning Agreement.

 • Způsob/forma uznání "A" označuje situaci, kdy je zahraniční kurz uznán jako obsahově stejný či velmi podobný povinný kurz na Katedře psychologie MU. Studenti dostávají kredity "A". Počet získaných kreditů odpovídá počtu kreditů udělovanému na MU, nikoliv v zahraničí.
  • Pokud studenti chtějí využít tohoto způsobu uznání, musí kontaktovat garanta kurzu na MU a poslat mu sylabus zahraničního kurzu. Garant studentům oznámí, zda souhlasí s uznáním "svého" kurzu. Studenti tento souhlas posílají koordinátorovi (stačí přeposlat e-mail).
  • Výhodou tohoto způsobu uznání je, že studenti MU nemusí obsahově stejný kurz splněný v zahraničí znovu splnit na MU coby povinný, což je doporučováno, kdykoliv je to možné.
 • Způsob/forma uznání "B" je využíván zřídka. Označuje situaci, kdy zahraniční kurz je uznán jako povinně volitelný kurz vyučovaný na MU. Protože studenti v tomto případě dostávají stejný typ kreditů jako v případě způsobu uznání "D", je způsob uznání formou "B" vesměs zbytečný.
 • Způsob/forma uznání "C" označuje uznání kurzů, které nemají psychologický obsah. Studenti získávají kredity "C" jako v případě volitelných/nepovinných kurzů studovaných na MU.
 • Způsob/forma uznání "D" je využíván nejčastěji. Označuje situaci, kdy zahraniční kurz má psychologický obsah, ale nepatří mezi povinné kurzy vyučované na Katedře psychologie MU, je tedy povinně volitelný. Studenti získávají "B" kredity v počtu stanoveném zahraniční univerzitou.

Vyplnění dokumentu Learning Agreement

Dokument Learning Agreement studenti vyplňují online v systému ISOIS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info