Nabídka témat diplomových prací


Na této stránce najdete nabídku témat závěrečných prací Katedry psychologie FSS MU. Proces výběru a zadávání témat má přitom svá pravidla a termíny. Ještě před prvními kroky při výběru tématu proto doporučujeme ujistit se, že je znáte a počítáte s nimi.

Následující seznam se týká jak bakalářských, tak magisterských diplomových prací (případné omezení pouze na bakaláře či magistry je uvedeno vždy u daného tématu). Nabídka pochopitelně není vyčerpávající; zároveň je možné, že některá témata již nejsou aktuální. 

Student/ka si zpravidla volí téma z okruhů řešených a nabízených pracovníky Katedry psychologie FSS MU nebo Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny v seznamu níže, případně nabízená v kurzu Diplomový projekt (PSYn5350). V případě zájmu o velmi specifické téma doporučujeme oslovit jako vedoucího práce interního vyučujícího a po dohodě s ním využít externí odborníky v roli odborných konzultantů práce. Výběr nabízeného tématu s sebou nese určité výhody oproti vlastním tématům. Mimo jiné lze předpokládat, že nabízená témata splňují pravidla 2–4 (a vlastně i 5) ze seznamu Umberta Eca uvedená vpravo.

Vyučující nejsou povinni studentem navrhovaný výzkumný projekt přijmout. Mohou studenta odkázat na vhodnějšího vedoucího, námět odmítnout pro jeho nevhodnost, nedostatečné zpracování, nebo z kapacitních důvodů. 

V průběhu práce na závěrečné práci je možné téma specifikovat a do určité míry modifikovat (vždy pouze se souhlasem vedoucího práce). Změna tématu a volba jiného je možná jen novým zadáním. Na ně se vztahují výše uvedená pravidla.

Důležité dokumenty

Šablona DP Formulář pro zadání

Upozornění: Následující seznam je průběžně doplňován (mj. o témata prezentovaná na magisterském diplomovém semináři).

Čtyři pravidla pro výběr tématu diplomové práce podle Umberta Eca (1997):

 1. Téma odpovídá zájmům posluchače (a jako takové navazuje na zkoušky, které složil, na knihy, které přečetl, a na politická, kulturní a náboženská přesvědčení, která jsou mu duchovním zázemím).
 2. Prameny pro zpracování tématu jsou pro kandidáta fyzicky dostupné.
 3. Zpracovatelnost veškerých podkladů a pramenů odpovídá kulturní úrovni kandidáta.
 4. Metodologické předpoklady pro daný výzkum jsou na takové úrovni, aby odpovídaly zkušenosti a průpravě, kterou kandidát již získal.*

* Bylo by možno přidat pravidlo číslo pět: správný vedoucí práce. Vyskytují se totiž kandidáti, kteří jsou leniví anebo se rozhodují podle osobních sympatií a chtějí, aby jim vyučující předmětu A vedl práci, která ve skutečnosti vychází z předmětu B. Vyučující (z přehnané sympatie, domýšlivosti nebo nepozornosti) souhlasí, a pak není schopen průběh práce aktivně sledovat.

Odpovídání respondentů na položky dotazníku (Cígler, Ježek, Gottfried)

Možní vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Gottfried (podle podtématu a domluvy)

Možná podtémata:
 • Vztah délky Likertovy škály a reliability dotazníku
 • Rozdíl v odpovídání na Likertově škále a vizuální analogové škále (zejm. z hlediska reliability dotazníku)
 • Rozdíl v odpovídání na pozitivně a negativně formulované položky
 • Replikace vybraných experimentů z knihy "Cognitive Aspects of Survey Metodology" (Tourangeau, 2000)
 • Vliv instrukce, např.: "odpovídejte pečlivě" vs. "intuitivně vyberte první vhodnou odpověď"
 • Vliv prostřední hodnoty na Likertově škále a jejího pojmenování (např. "nevím" vs. "tak napůl").

Reliabilita paměťového testu učení RAVLT (Cígler)

Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Předpokládáme využití více různých pokročilejších metod odhadu reliability zahrnujících stabilitu v čase, např. teorii zobecnitelnosti či strukturní model.

Komunikace statistik laikům (Cígler, Ježek)

Téma zahrnuje především následující dvě podtémata:

 • Jak reportovat velikost chyby měření klientovi při praktické diagnostice? (Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.)
 • Jak reportovat velikost psychologického efektu laikovi? (Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.)

Využití dotazníku výšky (Cígler, Rečka)

Potenciální vedoucí: Hynek Cígler, Karel Rečka

Tématem práce je využití dotazníku výšky, váhy (Rečka, 2018) a případně jiných fyziologických atributů pro různé účely, např.:

 • Vyžití systematického reziduálního rozptylu nevysvětleného výškou pro "objektivní" měření psychických jevů.
 • Demonstrace fundamentálního měření v psychologii.
 • Výzkum možností relativního vs. absolutního měření.

Faktorová struktura dotazníkových dat o virtuálních respondentech (Širůček)

Jan Širůček má k dispozici data od studentů, kteří si měli "vymyslet" vlastního virtuálního respondenta, a vyplnit baterii osobnostních dotazníků, jak by je tento myšlený respondent vyplnit sám. Struktura těchto dat je do jisté míry podobná datům, získaných na souboru reálných respondentů. Tento dostupný dataset skýtá celou řadu možných výzkumných otázek; jejich specifikace je úkolem případného diplomanta.

Psychologie práce a organizace (Procházka, Leugnerová)

Potenciální vedoucí: Jakub Procházka, Martin Vaculík, Marcela Leugnerová.

Možná podtémata:

 • Adaptace nových vlivných dotazníkových metod do češtiny
 • Replikace nových vlivných experimentů
 • Panelová studie v podniku s objektivně měřeným výkonem jednotlivých pracovníků
 • Faktory ovlivňující psychické odpoutání od práce a pracovní stres
 • Vztah objektivně měřeného výkonu a psychologického kapitálu
 • DP využívající data z proběhlé deníčkové studie mezi českými zaměstnanci
 • DP využívající data z manažerské simulační hry

Více informací.

Psychoterapie a poradenství

Potenciální vedoucí: Zbyněk Vybíral, Tomáš Řiháček, Jan Roubal, Roman Hytych, Michal Čevelíček, Jana Kostínková

Lze se inspirovat aktuálními projekty a výzkumnými směry popsanými na webu Centra pro výzkum psychoterapie.

Kognitívna psychológia (Štěpánková)

Vedúci: Mgr. Lenka Štěpánková

Preferované témy sú z oblasti kognitívnej psychológie, ideálne z oblasti pamäti a pozornosti. Témy už zo svojej podstaty predpokladajú experimentálny dizajn či korelačnú štúdiu.

V hľadáčiku mám hlavne:

 • Testovanie krátkodobej pamäti v kontexte teórie pracovnej pamäti Baddeleyho a Hitcha
 • „Music dependent memory“
 • ASMR fenomén a jeho zastúpenie v česko-slovenskom kultúrnom kontexte
 • Autobiografická pamäť, konkrétne kultúrne vplyvy odrážajúce sa v spomienkach (výskum životných skriptov, výskum pamäťových kotiev - historické udalosti a spomienky na ne, falošné spomienky, datovanie životných udalostí...)

Téma z oblasti obecné psychologie - kognitivní psychologie, psychologie emocí a motivace (M. Šipula)

Společně upřesníme téma Bc. práce podle vlastního zájmu. Tříbení tématu do výsledné formulace zadání obvykle vyžaduje nějaký čas podle konkrétnosti původní představy. Počítejte tedy s rezervou 2-3 měsíců před "termínem A", tj. odesláním žádosti o schválení tématu práce. V případě propracované konkrétní a realistické představy (tj. projektu podloženého odpovídající odbornou literaturou) se naopak na tématu můžeme dohodnout velmi rychle.

Příklady vedených prací: 

 • Alexitymie u studentů různých studijních zaměření

 • Efekt kontrastu, efekt asimilace a zprostředkující role referenčního rámce při posuzování emočního náboje postupně prezentovaných vizuálních podnětů

 • Efekt žvýkání na přesnost odhadu

 • Faktory ovlivňující výběr tzv. agresivní strategie v pokeru

 • Interakce negativních a pozitivních emocí v reklamě a jej vliv na zpracování prezentovaných informací

 • Mentální reprezentace kategorií – ověření Sloutského teorie kategorizace pro různá rozložení definičních vlastností kategorie a pro kontinuální proměnné

 • Osobnost šachistů a její vztah k výkonnosti v šachu se zkráceným časovým režimem

 • Ověření vybrané/-ých teorie/-í vysvětlující/ích efekt sémantického nasycení

 • Práh bolesti a horolezectví

 • Práh rozpoznatelnosti asynchronnosti zvuku vůči obrazu ve videozáznamu a vliv některých faktorů, které jej ovlivňují (učení a praxe, pozitivní vs. negativní posun)

 • Preference barev u ranních a večerních výkonových typů

 • Preference barev v závislosti na míře extroverze

 • Prožívání důsledků přetížení akrobatickými piloty

 • Prožívání sexuality osob s alexithymickými rysy

 • Reakce blízkých přátel a známých na negativní emoce v období mladší dospělosti

 • Rozdíl skórů dotazníků NEO-FFI při vyplňování upřímném a při zadání s instrukcí

 • Rozdíly v preferenci barev u dětí z různých etnických skupin

 • Rozhodování v karetní hře poker: Vliv negativních emočních stavů spojených s prožitkem prohry na přesnost rozhodování v herních situacích

 • Sebehodnocení v oblasti vzhledu jako moderátor vlivu typu reklamní fotografie na postoj k reklamě

 • Self-kongruence při vnímání tvaru loga a její vliv na preferenci loga

 • Shodné a rozdílné prostředí jako kontext pro zapamatování a vybavování z paměti

 • Souvislost mezi fenoménem tzv. "zajídání emocí" a sociální (emoční) podporou

 • Souvislost mezi locus of control a strachem z intimity u maladaptivních perfekcionistů

 • Souvislost mezi vnímáním časové perspektivy a regulací vlastní hmotnosti

 • Souvislost mezi výkonovou motivací a projevy tzv. "ironických procesů mentální kontroly"

 • Souvislost předzávodního stresu a použitých copingových strategií s prožíváním závodního flow u běžců orientačního běhu

 • Srovnání vybraných charakteristik držitelů a nedržitelů střelných zbraní

 • Vliv arousalu a vybraných strategií k ovládnutí vtíravých myšlenek před spaním na kvalitu spánku

 • Vliv barvy loga na hodnocení „osobnosti značky“

 • Vliv barvy uživatelského rozhraní na pracovní výkon uživatele

 • Vliv emocí na retrospektivní vnímání času

 • Vliv hraní počítačové hry na kvalitu spánku

 • Vliv pozadí na kvalitu sledování pohybu více objektů

 • Vliv tělesné polohy a přítomnosti pozorovatele na vnímání vlastního pocitu hrdosti.

 • Vliv (ustálenosti) obličejového schématu na přesnost odhadu věku

 • Vliv vnitřní a vnější motivace na míru kreativity

 • Vliv vztahů s rodiči na autonomii, sebehodnocení a jasnost sebepojetí ve vynořující se dospělosti

 • Vztah mezi školní konformitou a sportováním v kontextu vnitřních obětí ve sportu

 • Vztah mezi výkonovou motivací a osobnostními charakteristikami v rámci modelu "Big Five"

 • Žvýkačka jako chuťový kontext pro vybavování z dlouhodobé paměti

Nabídky externích vedoucích

 • Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. - nabízí různá témata týkající se testování v klinicko-psychologické praxi. Seznam zde.
 • Mgr. Jiří Motýl a Mgr. Lucie Kadrnožková - různá témata spojená s činností Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN Praha. Seznam zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info