Nabídka témat diplomových prací


Na této stránce najdete nabídku témat závěrečných prací Katedry psychologie FSS MU. Proces výběru a zadávání témat má přitom svá pravidla a termíny. Ještě před prvními kroky při výběru tématu proto doporučujeme ujistit se, že je znáte a počítáte s nimi.

Následující seznam se týká jak bakalářských, tak magisterských diplomových prací (případné omezení pouze na bakaláře či magistry je uvedeno vždy u daného tématu). Nabídka pochopitelně není vyčerpávající; zároveň je možné, že některá témata již nejsou aktuální. 

Student/ka si zpravidla volí téma z okruhů řešených a nabízených pracovníky Katedry psychologie FSS MU nebo Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny v seznamu níže, případně nabízená v kurzu Diplomový projekt (PSYn5350). V případě zájmu o velmi specifické téma doporučujeme oslovit jako vedoucího práce interního vyučujícího a po dohodě s ním využít externí odborníky v roli odborných konzultantů práce. Výběr nabízeného tématu s sebou nese určité výhody oproti vlastním tématům. Mimo jiné lze předpokládat, že nabízená témata splňují pravidla 2–4 (a vlastně i 5) ze seznamu Umberta Eca uvedená vpravo.

Vyučující nejsou povinni studentem navrhovaný výzkumný projekt přijmout. Mohou studenta odkázat na vhodnějšího vedoucího, námět odmítnout pro jeho nevhodnost, nedostatečné zpracování, nebo z kapacitních důvodů. 

V průběhu práce na závěrečné práci je možné téma specifikovat a do určité míry modifikovat (vždy pouze se souhlasem vedoucího práce). Změna tématu a volba jiného je možná jen novým zadáním. Na ně se vztahují výše uvedená pravidla.

Důležité dokumenty

Šablona DP Formulář pro zadání

Upozornění: Následující seznam je průběžně doplňován (mj. o témata prezentovaná na magisterském diplomovém semináři).

Čtyři pravidla pro výběr tématu diplomové práce podle Umberta Eca (1997):

 1. Téma odpovídá zájmům posluchače (a jako takové navazuje na zkoušky, které složil, na knihy, které přečetl, a na politická, kulturní a náboženská přesvědčení, která jsou mu duchovním zázemím).
 2. Prameny pro zpracování tématu jsou pro kandidáta fyzicky dostupné.
 3. Zpracovatelnost veškerých podkladů a pramenů odpovídá kulturní úrovni kandidáta.
 4. Metodologické předpoklady pro daný výzkum jsou na takové úrovni, aby odpovídaly zkušenosti a průpravě, kterou kandidát již získal.*

* Bylo by možno přidat pravidlo číslo pět: správný vedoucí práce. Vyskytují se totiž kandidáti, kteří jsou leniví anebo se rozhodují podle osobních sympatií a chtějí, aby jim vyučující předmětu A vedl práci, která ve skutečnosti vychází z předmětu B. Vyučující (z přehnané sympatie, domýšlivosti nebo nepozornosti) souhlasí, a pak není schopen průběh práce aktivně sledovat.

Odpovídání respondentů na položky dotazníku (Cígler, Ježek, Gottfried)

Možní vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Gottfried (podle podtématu a domluvy)

Možná podtémata:
 • Vztah délky Likertovy škály a reliability dotazníku
 • Rozdíl v odpovídání na Likertově škále a vizuální analogové škále (zejm. z hlediska reliability dotazníku)
 • Rozdíl v odpovídání na pozitivně a negativně formulované položky
 • Replikace vybraných experimentů z knihy "Cognitive Aspects of Survey Metodology" (Tourangeau, 2000)
 • Vliv instrukce, např.: "odpovídejte pečlivě" vs. "intuitivně vyberte první vhodnou odpověď"
 • Vliv prostřední hodnoty na Likertově škále a jejího pojmenování (např. "nevím" vs. "tak napůl").
Reliabilita paměťového testu učení RAVLT (Cígler)

Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Předpokládáme využití více různých pokročilejších metod odhadu reliability zahrnujících stabilitu v čase, např. teorii zobecnitelnosti či strukturní model.

Komunikace statistik laikům (Cígler, Ježek)

Téma zahrnuje především následující dvě podtémata:

 • Jak reportovat velikost chyby měření klientovi při praktické diagnostice? (Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.)
 • Jak reportovat velikost psychologického efektu laikovi? (Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.)
Využití dotazníku výšky (Cígler, Rečka)

Potenciální vedoucí: Hynek Cígler, Karel Rečka

Tématem práce je využití dotazníku výšky, váhy (Rečka, 2018) a případně jiných fyziologických atributů pro různé účely, např.:

 • Vyžití systematického reziduálního rozptylu nevysvětleného výškou pro "objektivní" měření psychických jevů.
 • Demonstrace fundamentálního měření v psychologii.
 • Výzkum možností relativního vs. absolutního měření.
Psychologie práce a organizace (Procházka, Leugnerová)

Potenciální vedoucí: Jakub Procházka, Martin Vaculík, Marcela Leugnerová.

Možná podtémata:

 • Adaptace nových vlivných dotazníkových metod do češtiny
 • Replikace nových vlivných experimentů
 • Panelová studie v podniku s objektivně měřeným výkonem jednotlivých pracovníků
 • Faktory ovlivňující psychické odpoutání od práce a pracovní stres
 • Vztah objektivně měřeného výkonu a psychologického kapitálu
 • DP využívající data z proběhlé deníčkové studie mezi českými zaměstnanci
 • DP využívající data z manažerské simulační hry

Více informací.

Psychoterapie a poradenství

Potenciální vedoucí: Zbyněk Vybíral, Tomáš Řiháček, Jan Roubal, Roman Hytych, Michal Čevelíček, Jana Kostínková

Lze se inspirovat aktuálními projekty a výzkumnými směry popsanými na webu Centra pro výzkum psychoterapie.

Kognitívna psychológia (Štěpánková)

Vedúci: Mgr. Lenka Štěpánková

Preferované témy sú z oblasti kognitívnej psychológie, ideálne z oblasti pamäti a pozornosti. Témy už zo svojej podstaty predpokladajú experimentálny dizajn či korelačnú štúdiu.

V hľadáčiku mám hlavne:

 • Testovanie krátkodobej pamäti v kontexte teórie pracovnej pamäti Baddeleyho a Hitcha
 • „Music dependent memory“
 • ASMR fenomén a jeho zastúpenie v česko-slovenskom kultúrnom kontexte
 • Autobiografická pamäť, konkrétne kultúrne vplyvy odrážajúce sa v spomienkach (výskum životných skriptov, výskum pamäťových kotiev - historické udalosti a spomienky na ne, falošné spomienky, datovanie životných udalostí...)
Téma z oblasti obecné psychologie - kognitivní psychologie, psychologie emocí a motivace (M. Šipula)

Společně upřesníme téma Bc. práce podle vlastního zájmu. Tříbení tématu do výsledné formulace zadání obvykle vyžaduje nějaký čas podle konkrétnosti původní představy. Počítejte tedy s rezervou 2-3 měsíců před "termínem A", tj. odesláním žádosti o schválení tématu práce. V případě propracované konkrétní a realistické představy (tj. projektu podloženého odpovídající odbornou literaturou) se naopak na tématu můžeme dohodnout velmi rychle.

Příklady vedených prací: 

 • Alexitymie u studentů různých studijních zaměření

 • Efekt kontrastu, efekt asimilace a zprostředkující role referenčního rámce při posuzování emočního náboje postupně prezentovaných vizuálních podnětů

 • Efekt žvýkání na přesnost odhadu

 • Faktory ovlivňující výběr tzv. agresivní strategie v pokeru

 • Interakce negativních a pozitivních emocí v reklamě a jej vliv na zpracování prezentovaných informací

 • Mentální reprezentace kategorií – ověření Sloutského teorie kategorizace pro různá rozložení definičních vlastností kategorie a pro kontinuální proměnné

 • Osobnost šachistů a její vztah k výkonnosti v šachu se zkráceným časovým režimem

 • Ověření vybrané/-ých teorie/-í vysvětlující/ích efekt sémantického nasycení

 • Práh bolesti a horolezectví

 • Práh rozpoznatelnosti asynchronnosti zvuku vůči obrazu ve videozáznamu a vliv některých faktorů, které jej ovlivňují (učení a praxe, pozitivní vs. negativní posun)

 • Preference barev u ranních a večerních výkonových typů

 • Preference barev v závislosti na míře extroverze

 • Prožívání důsledků přetížení akrobatickými piloty

 • Prožívání sexuality osob s alexithymickými rysy

 • Reakce blízkých přátel a známých na negativní emoce v období mladší dospělosti

 • Rozdíl skórů dotazníků NEO-FFI při vyplňování upřímném a při zadání s instrukcí

 • Rozdíly v preferenci barev u dětí z různých etnických skupin

 • Rozhodování v karetní hře poker: Vliv negativních emočních stavů spojených s prožitkem prohry na přesnost rozhodování v herních situacích

 • Sebehodnocení v oblasti vzhledu jako moderátor vlivu typu reklamní fotografie na postoj k reklamě

 • Self-kongruence při vnímání tvaru loga a její vliv na preferenci loga

 • Shodné a rozdílné prostředí jako kontext pro zapamatování a vybavování z paměti

 • Souvislost mezi fenoménem tzv. "zajídání emocí" a sociální (emoční) podporou

 • Souvislost mezi locus of control a strachem z intimity u maladaptivních perfekcionistů

 • Souvislost mezi vnímáním časové perspektivy a regulací vlastní hmotnosti

 • Souvislost mezi výkonovou motivací a projevy tzv. "ironických procesů mentální kontroly"

 • Souvislost předzávodního stresu a použitých copingových strategií s prožíváním závodního flow u běžců orientačního běhu

 • Srovnání vybraných charakteristik držitelů a nedržitelů střelných zbraní

 • Vliv arousalu a vybraných strategií k ovládnutí vtíravých myšlenek před spaním na kvalitu spánku

 • Vliv barvy loga na hodnocení „osobnosti značky“

 • Vliv barvy uživatelského rozhraní na pracovní výkon uživatele

 • Vliv emocí na retrospektivní vnímání času

 • Vliv hraní počítačové hry na kvalitu spánku

 • Vliv pozadí na kvalitu sledování pohybu více objektů

 • Vliv tělesné polohy a přítomnosti pozorovatele na vnímání vlastního pocitu hrdosti.

 • Vliv (ustálenosti) obličejového schématu na přesnost odhadu věku

 • Vliv vnitřní a vnější motivace na míru kreativity

 • Vliv vztahů s rodiči na autonomii, sebehodnocení a jasnost sebepojetí ve vynořující se dospělosti

 • Vztah mezi školní konformitou a sportováním v kontextu vnitřních obětí ve sportu

 • Vztah mezi výkonovou motivací a osobnostními charakteristikami v rámci modelu "Big Five"

 • Žvýkačka jako chuťový kontext pro vybavování z dlouhodobé paměti

Nabídky externích vedoucích
 • Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. - nabízí různá témata týkající se testování v klinicko-psychologické praxi. Seznam zde, aktuálně pak témata spojená se zkrácenou Wechslerovou škálou pro děti a dospělé (WASI-II).
 • Mgr. Jiří Motýl a Mgr. Lucie Kadrnožková - různá témata spojená s činností Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN Praha. Seznam zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info